Perspectiefnota 2021: forse opgaven, onzekere tijden

De gemeente wacht in 2020 en de jaren daarna een aantal forse opgaven. Daarbij moeten we scherpe keuzes blijven maken om de balans te bewaken tussen onze inkomsten en uitgaven. In de perspectiefnota presenteert het college een pakket aan maatregelen waarmee we bezuinigen, maar zeker ook vernieuwen en investeren. Daarnaast wil het college meer geld opzij zetten om tegenvallers in onzekere tijden op te vangen. De behandeling van deze Perspectiefnota in de gemeenteraad is op maandag 6 juli 2020.

“We hebben te maken met forse opgaven en een onzekere toekomst. We blijven investeren in onze vier dorpen. En we blijven voor onze inwoners en ondernemers een hoog niveau van wonen, leven en werken bieden. Zeker nu moeten inwoners en ondernemers op ons kunnen rekenen, als de situatie daarom vraagt. Helaas kan niemand met zekerheid het verloop van het coronavirus en de impact op onze samenleving voorspellen. Om de gevolgen op te kunnen vangen, is een sterk weerstandsvermogen noodzakelijk.”, vertelt wethouder David Vermorken (Financiën).

In de eerste Tussentijdse Rapportage 2020 stuurt het college al bij op de lopende inkomsten en uitgaven voor 2020. Het college vraagt daarin geld voor projectvoorbereidingen en geeft aan hoe het om wil gaan met extra inkomsten. De 1e tussentijdse rapportage 2020 en de Perspectiefnota 2021 sluiten af op € 36.000,-. In de begroting 2020 was een overschot opgenomen van € 2.000,-. Dat betekent dat de lopende begroting 2020 nog altijd sluitend is.

Het grootste deel van de inkomsten van gemeenten komt van het Rijk via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het college houdt in de Perspectiefnota rekening met een lagere uitkering uit het gemeentefonds. “Er wordt gewerkt aan een herverdeling van de middelen, zonder dat de omvang toeneemt. De definitieve herverdeling van het gemeentefonds weten we pas eind december/begin januari. In het kader van reëel begroten, houden we in deze Perspectiefnota al rekening met een aanzienlijk en structureel nadelig effect”, licht de wethouder toe.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen. We zien al enige tijd een toenemende vraag voor voorzieningen in de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gezien de slechte economische vooruitzichten verwachten we dat meer inwoners een beroep gaan doen op inkomensvoorzieningen en participatie. De afgelopen 12 maanden hebben we al structureel zo’n € 1,7 miljoen extra opgenomen in onze begroting om deze voorzieningen, die zeer belangrijk zijn voor onze inwoners, te betalen.

Er lopen in het sociaal domein projecten af die we mogelijk hebben gemaakt met innovatiesubsidies. Denk hierbij aan de dorpsverbinder en de wijk-GGD ’er. We zijn tevreden over hun inzet en effectiviteit en willen dit behouden. Om dit mogelijk te maken, stoppen we met toekennen van nieuwe innovatiesubsidies.

Gilze en Rijen is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. “Om dit voorzieningenniveau op peil te houden, om bezuinigingen van het Rijk op te vangen en om de reservepositie van de gemeente te versterken, ontkomen we niet aan een beperkte lastenverhoging. Het alternatief is namelijk het verder schrappen in voorzieningen voor onze inwoners. Daarbij verwachten we nog steeds één van de goedkoopste gemeenten van Nederland te blijven.” aldus wethouder Vermorken.