College presenteert begroting Gilze en Rijen

‘Werken aan forse opgaven in een onzekere toekomst’

Deze week presenteerde het college de meerjarenbegroting 2021-2024 en de 2e Tussentijdse Rapportage 2020. In de begroting staat wat inwoners de komende jaren van de gemeente mogen verwachten. En welke inkomsten en uitgaven daarbij horen. De Tussentijdse Rapportage gaat over onder andere de gevolgen van het coronavirus. De gemeente blijft maatregelen treffen om de gemeenschap te ondersteunen en blijft klaar staan voor inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

Meer geld uit Den Haag is noodzakelijk

De Tweede Tussentijdse Rapportage en de begroting laten duidelijk zien dat meer geld uit Den Haag noodzakelijk is. Gebeurt dat niet, dan heeft de gemeente vanaf 2023 een oplopend tekort op de begroting en is versterken van de reserves niet meer mogelijk. “Voor onze inkomsten zijn we voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Maar de bijdrage van het Rijk blijft lager dan de werkelijke kosten voor de uitvoering van wettelijke taken. Jarenlang wisten we dat op te vangen, maar de rek is er uit. Ondanks oproepen vanuit heel Nederland geeft het Rijk niet thuis. Dat moet anders. Onze tussentijdse rapportage en begroting zijn daarom ook een oproep aan het Rijk om met meer geld over de brug te komen,” aldus wethouder David Vermorken (Financiën).

Een compleet beeld zorgt voor bewaking inkomsten en uitgaven

Wethouder Vermorken: “We werken aan forse opgaven in een onzekere toekomst. Juist in een tijd van toenemende onzekerheid en zorgen, moeten we duurzaam blijven investeren, scherpe keuzes maken en de balans tussen inkomsten en uitgaven bewaken. Niemand kan voorspellen welke invloed corona nog heeft op alles en iedereen. Vast staat dat dit virus onze samenleving hard raakt. We schetsen daarom een compleet beeld en zorgen voor een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn. Als een van de weinige gemeenten houden we al rekening met een herverdeling van het gemeentefonds.”

De kosten voor Jeugdzorg en Wmo nemen toe

De gemeente heeft opnieuw meer geld nodig dan begroot voor hulp aan jeugdigen in onze gemeente. Ook de uitgaven voor de Wmo zijn hoger dan begroot. Dit komt door de stijgende kosten voor vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden vanwege hogere abonnementstarieven. En door een lichte stijging van de persoonsgebonden budgetten voor Wmo-begeleiding.

Het college blijft investeren in de 4 dorpen Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen.

“We ondersteunen onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen als dat nodig is. En we blijven een hoog niveau van wonen, leven en werken bieden tegen een van de laagste gemeentelijke lasten van Nederland,” vertelt wethouder Vermorken. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2021 617 euro aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Dat is 3,2% meer dan in 2020.

Dit wil het college in 2021 realiseren

In 2021 wil het college onder andere uit het coalitieprogramma realiseren:

  • onverminderd ondermijning en criminaliteit aanpakken met extra aandacht voor cybercriminaliteit;
  • onze buitensportaccommodaties verduurzamen, de vernieuwing en verduurzaming van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze en de Margriethal in Rijen voorbereiden en twee kunstgrasvoetbalvelden in Rijen renoveren;
  • de bouw van 125 nieuwe woningen mogelijk maken en op twee locaties experimenteren met innovatieve woonvormen
  • verdroging in onze gemeente tegengaan door de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool, groene daken en tuinen te stimuleren;
  • ruimte bieden voor nieuwe initiatieven in het buitengebied;
  • met de pilot ‘Dimmen en versterken openbare verlichting’ de overlast van hangjeugd beperken;
  • een definitief bestemmingsplan maken voor de Spoorzone;
  • ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid;
  • de wijk Rijen Noordoost grondig aanpakken om overlast door hevige regenval en wortels te verminderen;
  • ondersteuning dichtbij onze inwoners organiseren met het dorpsteam en dorpsondersteuners.

Volg de bespreking van de begroting door de gemeenteraad

De begroting is nu nog een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering op 12 november. De vergadering is thuis live te volgen. Kijk op gilzerijen.raadsinformatie.nl voor de link naar de livestream.

De begroting in een oogopslag

Bekijk de Begroting in één oogopslag (PDF, 7.823 kb)  om te zien hoe de gemeente Gilze en Rijen aan haar geld komt en waaraan we dat komende jaar uitgeven.

Of bekijk de volledige begroting (PDF, 3.446 kb) .