Herstel economie werkt door in tweede tussentijdse rapportage 2021

Sfeerbeeld

In november 2020 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. Met de tweede tussentijdse rapportage (PDF, 1.955 kb)  doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2021. De gemeenteraad behandelt de Tweede Tussentijdse Rapportage op donderdag 11 november 2021.

Impuls na corona

In de afgelopen maanden nam het aantal corona-gevaccineerden toe en werd langzaam maar zeker weer meer mogelijk. Het maatschappelijke leven en enkele zwaar getroffen sectoren van de economie komen weer op gang. Het college presenteert binnenkort een plan om de samenleving een extra impuls te geven na corona. In de rapportage houdt het college ook voor 2022 middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit plan.   

Verstoorde arbeidsmarkt

Tegelijkertijd ziet de gemeente dat de arbeidsmarkt steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures blijft toenemen. Dat merkt ook de ABG-organisatie. “Met name op de gebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en civiele techniek zijn veel vacatures moeilijk vervulbaar. Externe inhuur biedt ook niet altijd soelaas. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juist expertise op de arbeidsmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. Dat betekent dat er mogelijk een moment komt dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden in de prioriteitstelling.” duidt de wethouder David Vermorken (financiën).

Meer Rijksmiddelen voor Jeugdzorg, meer Wmo-kosten, minder geld uit Gemeentefonds

In de eerste tussentijdse rapportage meldden we dat het Rijk extra middelen heeft toegezegd voor de Jeugdzorg. Rijk en VNG hebben pas afspraken gemaakt over incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. Ook hebben zij afgesproken dat alle gemeenten voor de jaren 2023 tot en met 2025 de bedragen uit de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen gedeeltelijk als stelpost mogen opnemen in de begroting. Deze middelen zijn in deze tussentijdse rapportage verwerkt en brengt onze begroting meer in balans. Wethouder Vermorken: “Dat wil zeggen dat we nu minder eigen geld hoeven te begroten voor taken die we op basis van landelijke wetgeving moeten uitvoeren en onze begroting daarmee voor de komende jaren meer in balans komt.” De kosten voor Wmo-voorzieningen zullen de komende jaren verder oplopen door de relatief sterke groei van het aantal ouderen. Het college begroot hiervoor.

Tegelijkertijd hangt de herijking van het Gemeentefonds nog als een zwaard van Damocles boven de gemeentebegroting. Het bijgestelde nadeel is groter dan eerder was berekend in de 1e Tussentijdse Rapportage 2021. Volgens de laatste cijfers behoort Gilze en Rijen tot de gemeenten die maximaal nadeel ondervinden van de herijking.

Nieuwe investeringen en budgetoverhevelingen

Het college vraagt de gemeenteraad om met een tussentijdse rapportage geld vrij te maken voor bepaalde investeringen. Het gaat om verbeteren van knelpuntlocaties openbare verlichting, een pilot dimmen openbare verlichting, geld voor de reconstructie Bisschop de Vetplein, de herinrichting Burgemeester van Poppelstraat, vervangen van AED’s en het project N282. Daarnaast verwacht het college een aantal budgetten niet te besteden in 2021 doordat, mede door de coronamaatregelen de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2022. Het gaat onder andere om geld voor de corona-impuls, uitvoeren lokaal sportakkoord, opstellen kerkenvisie en de omgevingswet.