Wethouder Doremalen sprak met schoolbestuur Drie Musketiers en Hummeldonk

Basisschool de Drie Musketiers

Half mei maakte wethouder Marielle Doremalen (onderwijs) kennis met Mayke van Krevel, Directeur-Bestuurder van Nuwelijn.

Reacties

Zij hebben nadrukkelijk stilgestaan bij alle reacties van ouders, medezeggenschapsraad, medewerkers van de Drie Musketiers en Hummeldonk in Hulten, de inwoners van Hulten en de motie van de gemeenteraad. In de motie pleit de gemeenteraad voor het behoud van de school en de peuterspeelgroep in Hulten. Aan het bestuur is gevraagd van Nuwelijn om deze wens van de voltallige gemeenteraad en van het college mee te nemen in de overwegingen in het vervolgtraject.

Aanleiding

Aanleiding voor dit gesprek op korte termijn met het bestuur van Nuwelijn/Muzerij was dat het bestuur had aangekondigd om te kiezen voor een vrijwillige sluiting van de onderwijslocatie via een fusie met een andere peuterspeelgroep en school. Ze kozen hiervoor vanwege de prognose dat de gestage krimp van het leerlingaantal lijkt door te zetten. Daardoor is een verplichte opheffing een realistische dreiging. Hierover is het bestuur verkennende gesprekken gestart met onder andere de medezeggenschapsraad (MR). Op basis van die verkenningen bepaalt de bestuurder het vervolg.
De meest logische volgende stap is het opstarten van een (fusie)onderzoek. Komt het tot een onderzoek dan volgt op basis van de onderzoeksuitkomsten een voorgenomen besluit over de toekomst van de schoollocatie in Hulten. Dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de MR. Pas daarna volgt een definitief bestuursbesluit.

In gesprek blijven

In het gesprek werd duidelijk dat de MR en het bestuur op dit moment zoekende zijn om inhoudelijk in gesprek te komen. De wethouder roept de MR en het bestuur op om in deze fase vooral in gesprek te blijven met elkaar. Zo heeft en houdt de MR direct invloed op het proces en het traject over de toekomst van de schoollocatie in Hulten.

Aanmelden kan nog

Het bestuur heeft aangegeven dat leerlingen zich nog steeds kunnen aanmelden voor de basisschool. Er is absoluut geen sprake van een leerlingenstop. Bij aanmelding geven zij wel aan dat de toekomst van deze onderwijslocatie onzeker is. Omdat het bestuur zich oriƫnteert op een mogelijke sluiting van de onderwijslocatie zijn er geen wervingscampagnes. Dat geeft volgens het bestuur op dit moment een verkeerd signaal af.

Gemeentebrede visie

Tot slot onderschrijft het bestuur de ontwikkeling van een gemeentebrede visie op onderwijs. De ontwikkeling van deze visie brengen we als bespreekpunt in voor het volgende overleg waaraan alle onderwijsbesturen met basisscholen in onze gemeente deelnemen.