Spoorzone Rijen

Logo Spoorzone

Samen met het Rijk, de provincie en ProRail werkt de gemeente aan het project stationsomgeving spoorzone Rijen. Het doel is om knelpunten op en rondom het spoor in Rijen op te lossen. Maatregelen zijn hard nodig omdat er in de komende jaren meer treinen gaan rijden. We willen een stationsomgeving ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Met een veilige, ongehinderde oversteek van het spoor, een aantrekkelijk gebied, nieuwe perrons en geluidswerende maatregelen. Maar ook een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de dorpskern Rijen.

Waar staan we nu?

Het project stationsomgeving spoorzone Rijen bevindt zich – sinds het aanhouden van het vaststellen van het bestemmingsplan op 10 maart 2022 – in een herijkingsfase. Hierin overleggen we met onze partners Rijk, provincie en ProRail op welke wijze we  (gemeente-Rijk-provincie) het geraamde financieel tekort kunnen dekken. Daarnaast heeft de nieuwe coalitie haar ambitie voor de spoorzone vastgelegd in het coalitieakkoord. We treffen nu voorbereidingen voor deze ambitie en de hervatting van het bestemmingsplanproces.

Alles is erop gericht om eind dit jaar met een duidelijke opdracht van de gemeenteraad en een vastgesteld bestemmingsplan het project stationsomgeving spoorzone te vervolgen. Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 21 juni vier stappen vastgesteld om hieraan te werken.

Zorgvuldige aanpak

Wethouder Merijn Scheifes: “we kiezen voor een zorgvuldige aanpak waarbij we in een logische volgorde in vier stappen thema’s onderzoeken en uitwerken, op basis waarvan we samen met onze partners besluiten kunnen nemen. In die aanpak staan voor het college centraal een veilige fiets- en voetgangers onderdoorgang en de brandweerzorg voor Rijen Zuid. Omdat we praten over een belangrijke meerjareninvestering door Rijk, provincie en gemeente onderzoeken we welke toekomstige ontwikkelingen hierop van invloed zijn. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het treinverkeer en de toekomst van de brandweerzorg in de regio.”

Wat zijn de vier stappen?

Het is de bedoeling om in vier stappen duidelijkheid te krijgen over de verdere planontwikkeling, de toekomstige brandweerzorg voor Rijen Zuid, de projectorganisatie en -financiering en de afronding van het bestemmingsplan.


1: Duidelijkheid scheppen over de verdere planontwikkeling

Een veilige onderdoorgang  voor langzaam verkeer staat centraal. Er zijn meerdere ontwerpmogelijkheden. Deze worden verder uitgewerkt. In de komende periode wordt bekeken welk ontwerp de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Hierbij wordt gekeken naar de optimale breedte van de onderdoorgang, gekoppeld aan hellingshoek en inpassing voor de omgeving.


2: Duidelijkheid scheppen over de toekomstige brandweerzorg voor Rijen Zuid

Een onderdoorgang voor langzaam verkeer brengt met zich mee dat de brandweer een andere weg moet vinden naar Rijen Zuid. We onderzoeken hoe de brandweerzorg van Rijen Zuid straks gewaarborgd blijft. Eerdere onderzoeken vormen de basis om dit verder uit te werken.


3: Afspraken maken over projectinrichting en -financiering

De gemeente is in gesprek met haar partners het Rijk, de provincie en ProRail over de totale kosten van het project. Een extern bureau is gevraagd om de financiën en met name de kostenverdeling te onderzoeken. Ook bekijken zij of de projectopdracht goed is beschreven, en of de risico’s goed in beeld zijn en voorzien zijn van een financiële risicodekking. Daarnaast moet duidelijk zijn wat voor onderdoorgang  er komt.

De uitkomsten moeten zorgen voor toekomstgerichte afspraken over de financiën, de projectaansturing en het toezicht op de voortgang van het project. Het streven is om in het najaar 2022 te komen tot goede afspraken tussen het Rijk, de provincie, ProRail en gemeente.


4: Hervatten en afronden proces bestemmingsplan

Op basis van de bevindingen in de hierboven omschreven stappen wordt duidelijk welke onderzoeken/aanpassingen nodig zijn zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over het bestemmingsplan. Daarbij neemt de  gemeenteraad pas een besluit, als er financiële duidelijkheid is over het project.

Contact omgeving

“We weten dat veel omwonenden, inwoners, maatschappelijke partners en politieke partijen met belangstelling alle ontwikkelingen volgen. Daarom informeren we iedereen regelmatig over de voortgang, voeren we gesprekken met direct betrokkenen en biedt onze omgevingsmanager aan iedereen een luisterend oor.” vertelt wethouder Merijn Scheifes.

Omwonenden nodigen we uit voor persoonlijke gesprekken over de onderzoeksbevindingen en na de zomervakantie organiseren we weer een inloopbijeenkomst voor alle betrokkenen over de laatste stand van zaken.