Uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken jeugd en WMO Gilze en Rijen

18 februari 2019

De gemeente Gilze en Rijen heeft cliëntervaringsonderzoeken laten uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en de WMO over het jaar 2017. Dit gebeurde in 2018.Wij willen in de eerste plaats iedereen die meegewerkt heeft aan deze onderzoeken hartelijk bedanken. Dankzij hun inbreng krijgen wij een goed beeld van de ervaringen van cliënten. Hierdoor kunnen wij ons een beeld vormen over wat er leeft en speelt. Daardoor kunnen wij inspelen op vragen en behoeften die er zijn. In de tweede plaats willen wij graag iedereen op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze onderzoeken.

Cliëntervaringsonderzoek jeugd

Voor dit onderzoek zijn 382 jeugdhulpcliënten en/of hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Dit waren zowel nieuwe als bestaande cliënten. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd, maar konden de vragenlijst ook online invullen. In totaal vulden 92 cliënten de vragenlijst in. Dat is een respons van 24%.

Wij presenteren de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

Contact over de hulpvraag:

  • 78% van de cliënten was het er helemaal of grotendeels mee eens, dat zij wisten waar zij terecht konden met een hulpvraag. In 2016 was dit 76%.
  • 80% van de cliënten was het er helemaal of grotendeels mee eens, dat zij de hulp kregen die nodig was. In 2016 was dit 82%.
  • 72% van de cliënten was het er helemaal of grotendeels mee eens, dat zij snel werden geholpen. In 2016 was dit 67%.

Kwaliteit van de ondersteuning

De cliënten zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning die we bieden. Zo geeft 89% van de cliënten aan dat zij het er helemaal mee eens, of grotendeels mee eens waren dat zij goed geholpen werden bij vragen en problemen. In 2016 was dit 82%. Verder voelde 89% van de cliënten zich serieus genomen door de hulpverleners, ten opzichte van 87% in 2016. Van de cliënten voelde 95% zich respectvol behandeld door hulpverleners, ten opzichte van 91% in 2016. Het gemiddeld rapportcijfer is een 7,5 ten opzichte van 7,3 in 2016.

Effect opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, meedoen

De meerderheid van de cliënten geeft aan dat zij zich beter voelt, het gedrag en de thuissituatie is verbeterd. De meerderheid geeft aan dat de hulp een positief effect heeft op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Zo kan de meerderheid haar/zijn problemen beter oplossen, voor zichzelf opkomen en heeft meer vertrouwen in de toekomst en eigen kunnen. Door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding en is de vrijetijdsbesteding verbeterd.

De volledig uitkomsten kun u hier lezen (PDF, 1.154 kb) .

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gilze en Rijen

In 2018 is er een cliëntervaringsonderzoek gehouden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen die gebruik maakten van één of meerdere voorzieningen en/of ondersteuningsvormen via de Wmo hebben we gevraagd om mee te doen met dit onderzoek. Om zoveel mogelijk reacties te krijgen is de enquête via twee kanalen uitgezet: mensen hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Verder konden ze de vragenlijst ook digitaal invullen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van de 323 cliënten. Dit is een respons van 24% van alle 1.326 cliënten die we benaderd hebben. Ten opzichte van vorig jaar hadden we al snel genoeg reacties. Het was daarom niet nodig om een herinneringsbrief te sturen. De resultaten zijn hiermee representatief voor de gehele populatie Wmo-cliënten in de gemeente Gilze en Rijen.

De samenvatting van de uitkomsten is:

Contact:

  • 85% van de cliënten wist waar zij met hun hulpvraag terecht konden; dit aandeel is flink gestegen t.o.v. 2016, en ook wat gestegen t.o.v. 2015.
  • Cliënten zijn positief over het contact met de medewerker: ze werden serieus genomen, snel geholpen en zochten samen met de medewerker naar een oplossing. Er is hierin een stijgende lijn zichtbaar sinds 2015.
  • Bijna twee derde van de cliënten wist dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook dit aandeel groeit sinds 2015.
  • Een derde van de cliënten heeft een keukentafelgesprek gehad, t.o.v. een kwart in 2016 en meer dan een derde in 2015.
  • Drie kwart van de cliënten is tevreden over de diegene met wie het gesprek is gevoerd en de mate waarin er naar hen werd geluisterd.

Kwaliteit van ondersteuning:

De cliënten zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning, evenals over de mate waarin deze ondersteuning bij hun hulpvraag past. Dit is hoger t.o.v. 2015 en 2016.

Wat levert de ondersteuning op:

De cliënten zijn positief over het nut van de ondersteuning; ze kunnen zich beter redden, hebben een betere kwaliteit van leven en kunnen beter de dingen doen die zij willen dankzij de ondersteuning. Het aandeel positieve ervaringen is hoger dan in 2015 en 2016.

De volledige uitkomsten zijn in te zien via website www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze website kunnen de resultaten vergeleken worden met die van andere gemeenten.