Kennisgeving buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

05 juni 2019

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de aanvraag voor de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld.

  • Inrichting: 50E03 - Vliegbasis Gilze-Rijen
  • Locatie: Rijksweg 121, 5121 RD Rijen (gemeente Gilze en Rijen)
  • Activiteit: Uitvoeren werk of werkzaamheden
  • Voor: Realisatie EVZ Boomkikker
  • Aanvraagdatum: 1 november 2018
  • Besluitdatum: 27 mei 2019
  • Bekendmaking: 27 mei 2019
  • Zaaknummer: 2018/0439

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport via telefoonnr. 088-489 00 00.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact