Waardering voor jaarverslag 2018 van Adviesraad Sociaal Domein

19 juni 2019

Vanaf 2015 heeft de gemeente Gilze en Rijen een Adviesraad Sociaal Domein. Deze Adviesraad is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. De Adviesraad doet jaarlijks aan het college van B&W verslag van haar activiteiten.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Op 3 juni besprak het college van burgemeester & wethouders het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal. De Adviesraad kende in 2018 een minimale bezetting. Zij brachten adviezen uit aan het college over de cliëntervaringsonderzoeken 2016 voor Jeugd en Wmo en ook over de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Deze adviezen zijn door het college nagenoeg volledig overgenomen.

Contact met inwoners Gilze en Rijen

De Adviesraad blijft zich inspannen om signalen over de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet bij de inwoners op te halen. Dit is een belangrijke basis voor de Adviesraad om de gemeente te adviseren. De Adviesraad zoekt naar mogelijkheden om het contact met de inwoners te verbeteren. Zo vinden de vergaderingen van de Adviesraad plaats op meerdere locaties in de gemeente en is bij deze vergaderingen tijd beschikbaar voor insprekers.

Meer informatie

Het college heeft waardering uitgesproken voor de resultaten die zijn opgenomen in het Jaarverslag 2018. En voor het functioneren van de Adviesraad. Ook al was er sprake van een beperkte samenstelling in 2018. Het volledige Jaarverslag 2018 van de Adviesraad vindt u op www.adviesraadsociaaldomeingr.nl. Ook vindt u op deze site meer informatie over de Adviesraad. Wilt u een bijdrage leveren aan de adviesfunctie van de Adviesraad? Neem dan contact op met de Adviesraad. De contactgegevens staat ook op hun website.