Provincie oordeelt: meerjarenbegroting Gilze en Rijen reëel in balans

17 januari 2020

In 2019 maakte de gemeente Gilze en Rijen duidelijke financiële keuzes voor de komende jaren. Dit was nodig voor een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn. Rondom de jaarwisseling ontving de gemeente goed en slecht nieuws over de gemeentelijke financiën. Het goede nieuws komt van de provincie Noord-Brabant; de provincie erkent dat de gemeentebegroting weer in balans is. Het slechte nieuws komt uit Den Haag; het Rijk heeft de gemeentebijdrage voor 2019 verlaagd.

Begroting reëel in balans

De begroting 2020 ‘Duurzaam investeren’ van de gemeente Gilze en Rijen is beoordeeld door de Provincie Noord-Brabant. De Provincie houdt toezicht op de financiën van alle Brabantse gemeenten. De Provincie concludeert dat de meerjarenbegroting 2020-2023 structureel in evenwicht is. De provincie onderkent ook dat we deze koers de komende jaren door moeten zetten, want het vermogen van de gemeente om risico’s op te vangen moet nog vergroot worden. “De provincie erkent dat de meerjarenbegroting weer in balans is. Hiermee onderschrijft de provincie dat we in 2019 de juiste keuzes hebben gemaakt voor de komende jaren”, aldus wethouder David Vermorken (Financiën).

Rijksoverheid kort uitkering

Het slechte nieuws uit Den Haag kwam met de decembercirculaire. Hierin staat welke bedragen het Rijk aan de gemeente geeft. Uit de circulaire blijkt dat de bijdragen voor 2019 met 340.000 euro zijn verlaagd. “De verlaging is om twee redenen een onaangename verrassing. De eerste reden is het tijdstip; begin december 2019. Omdat het gaat om het voorbije jaar 2019 kunnen we niet meer bijsturen op de begroting 2019. Ten tweede stoor ik me enorm aan het feit dat het Rijk snijdt in geld dat we nodig hebben voor de uitvoering van landelijke wetgeving in het sociaal domein. Al jaren ontvangen we te weinig geld voor de uitvoering deze taken. En we worden nu enkel gekort omdat het de Rijksoverheid zelf niet lukt om de geplande plannen te realiseren. Dit moet echt anders.” Aldus wethouder Vermorken.

Het college brengt in kaart wat de verlaging van de uitkering betekent voor de gemeentelijke financiën. De uitkomsten neemt het college op in de jaarrekening 2019 en de perspectiefnota 2020.