Herinrichting Rijen Noord Oost

We gaan samen met bewoners en betrokkenen aan de slag om de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan.

Wortelopdruk

Hoe vaak komt het niet voor dat u gaat wandelen of fietsen en u u ergert aan de hobbels in het asfalt en aan opgedrukte stenen? Of erger: misschien bent u er weleens overheen gevallen. Iedereen weet dat een boom groeit, en dus ook de wortels. Toch ontstaat er nog te vaak wortelopdruk. Zo ook in verschillende straten in onze gemeente. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. Door de gemeenteraad zijn er twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in verschillende straten in onze gemeente, te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Dit doen we samen met u als bewoner van de wijk Rijen Noord Oost.

Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord-Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Dit zijn de straten:

 • Riekevoort en Mosselaar;
 • Doornbos;
 • Zaaren;
 • Sterkenhoeve;
 • Wouwerbroek;
 • Breebroek.

Zie ook de overzichtstekening onder het kopje ‘downloads’.

Wateroverlast

In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgegraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen.

De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen Noord Oost. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van het riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat goed is voor de waterkwaliteit.

Wat is het doel van dit project?

We willen zorgen voor een  duurzame, klimaatbestendige, fietsvriendelijke en veilige inrichting. Dit moet gebeuren binnen de fysieke mogelijkheden in bovengenoemde straten en binnen het bestaande beleid.

Met wie werken we samen?

De samenwerking met u als inwoner staat bovenaan. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden doorlopen we het ontwerptraject en maken we ontwerpkeuzes. Zo voeren we het project naar ieders tevredenheid uit.

Participatie en communicatie

Zoals eerder aangegeven doorlopen we het hele project per straat. De straten delen we onder in deelprojecten. Per deelproject doorlopen we een participatietraject waarin u als bewoner of belanghebbende mee kunt denken. Dat doen we dan bijvoorbeeld via inloopavonden en werkgroepen.

Hoe gaan we aan de slag?

Samen met bewoners en betrokkenen doorlopen we eerst het ontwerptraject. We beoordelen alle op- en aanmerkingen tijdens dit traject en we bekijken of ze haalbaar zijn en wenselijk. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen. Daarvoor liggen de belangen per persoon of betrokkene vaak te ver uit elkaar. We zoeken een compromis voor het ontwerp waar uiteindelijk het merendeel van de bewoners en betrokkenen zich in kan vinden.

Naast het meenemen van individuele belangen van bewoners en betrokkenen moeten we ook rekening houden met het vastgestelde (door B&W en raad) gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van alle bewoners. Uiteindelijk hebben we een ontwerp en realisatie waarin we afgewogen keuzes gemaakt en rekening gehouden met wensen van bewoners/betrokkenen, het gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving.

Hoe ziet de planning eruit?

Omdat het een groot project is verdelen we het project in deelprojecten. Dit doen we in het participatiedeel, in het ontwerptraject en in de technische uitwerking en uitvoering.

De straten worden in deze volgorde aangepakt:

 1. Riekevoort en Mosselaar
 2. Doornbos
 3. Sterkenhoeve
 4. Zaaren
 5. Breebroek
 6. Wouwerbroek

Voor alle straten waarvan de reconstructie is opgestart is een eigen websitepagina gemaakt, waar alle informatie over het ontwerptraject terug te vinden is. Deze pagina’s krijgen regelmatig een update, dus neem vooral tussentijds een kijkje als u benieuwd bent hoe het ervoor staat met uw straat. Ga naar leefjeomgeving.nl, scrol naar beneden en klik op uw straat.

In welke fase zitten we nu?

Het verschilt per straat in welke fase deze nu zit. Ga naar de website van uw straat om de meest actuele informatie te bekijken. Ga daarvoor naar leefjeomgeving.nl, scrol naar beneden en klik op uw straat.

Blijf op de hoogte!

We versturen regelmatig een nieuwsbrief over dit project. Ga naar leefjeomgeving.nl, scrol naar beneden en klik op uw straat. Hier kunt u de meest actuele informatie bekijken en aanmelden voor de nieuwsbrief (bovenaan de pagina).