Herinrichting Rijen Noord Oost

We gaan samen met bewoners en betrokkenen aan de slag om de wijk Rijen Noord Oost; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan.

Wortelopdruk

Hoe vaak komt het niet voor dat je gaat wandelen of fietsen en je je ergert aan de hobbels in het asfalt en aan opgedrukte stenen? Of erger: misschien ben je er weleens overheen gevallen. Iedereen weet dat een boom groeit, en dus ook de wortels. Toch ontstaat er nog te vaak wortelopdruk. Zo ook in verschillende straten in onze gemeente. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. Door de gemeenteraad zijn er twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in verschillende straten in onze gemeente, te zorgen voor , een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Dit doen we samen met u als bewoner van de wijk Rijen Noord Oost.

Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord-Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Dit zijn de straten:

 • Riekevoort en Mosselaar;
 • Doornbos;
 • Zaaren;
 • Sterkenhoeve;
 • Wouwerbroek;
 • Breebroek.

Zie ook de overzichtstekening onder het kopje ‘downloads’.

Wateroverlast

De afgelopen jaren was er verschillende keren wateroverlast in de wijk als gevolg van hevige regenval. De laatste keer was op 26 juni 2020. Het zoeken naar oplossingen om de wateroverlast te voorkomen of te verminderen is een belangrijk aandachtspunt in het project. Het zijn vooral de bewoners in de straten in de omgeving Zaaren, Breebroek en Sporkt die de grootste problemen ervaren. Hoe komt dit? Deze straten zijn gelegen op het laagste punt in de wijk en zijn zo het meest gevoelig voor water op straat in situaties zoals bij hevige regenval.

Begin juli 2020 heeft  de gemeenteraad een motie aangenomen om in de hele gemeente het regenwater af te koppelen van de riolering. Hiermee houden we rekening  bij het maken van plannen in  het project Rijen Noord Oost.

Bij het zoeken naar oplossingen voor de wateroverlast moeten we naar het rioleringssysteem van Rijen Noord Oost in zijn geheel kijken. Dat onderzoek reikt dus verder dan de hierboven genoemde straten en neemt dus ook de nodige tijd in beslag. Het regenwater in de hele gemeente afkoppelen van de riolering is iets wat niet zomaar is gedaan. Dit kost tijd; voor onderzoek en uitvoering.

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt om de voorbereidingen voor dit project te starten.

Wat is het doel van dit project?

We willen zorgen voor een  duurzame, klimaatbestendige, fietsvriendelijke en veilige inrichting. Dit moet gebeuren binnen de fysieke mogelijkheden in bovengenoemde straten en binnen het bestaande beleid.

Met wie werken we samen?

De samenwerking met u als inwoner staat bovenaan. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden doorlopen we het ontwerptraject en maken we ontwerpkeuzes. Zo voeren we het project naar ieders tevredenheid uit.

Participatie en communicatie

Zoals eerder aangegeven doorlopen we het hele project per straat. De straten delen we onder in deelprojecten. Per deelproject doorlopen we een participatietraject waarin u als bewoner of belanghebbende mee kunt denken. Dat doen we dan bijvoorbeeld via inloopavonden en werkgroepen.

Natuurlijk houden we bij alles rekening met de coronamaatregelen. Uw veiligheid staat namelijk voorop.

Hoe gaan we aan de slag?

Samen met bewoners en betrokkenen doorlopen we eerst het ontwerptraject. We beoordelen alle op- en aanmerkingen tijdens dit traject en we bekijken of ze haalbaar zijn en wenselijk. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen. Daarvoor liggen de belangen per persoon of betrokkene vaak te ver uit elkaar. We zoeken een compromis voor het ontwerp waar uiteindelijk het merendeel van de bewoners en betrokkenen zich in kan vinden.

Naast het meenemen van individuele belangen van bewoners en betrokkenen moeten we ook rekening houden met het vastgestelde (door B&W en raad) gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van alle bewoners. Uiteindelijk hebben we een ontwerp en realisatie waarin we afgewogen keuzes gemaakt en rekening gehouden met wensen van bewoners/betrokkenen, het gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving.

Natuurlijk houden we bij alles rekening met de coronamaatregelen.

Uw veiligheid staat namelijk voorop.

Hoe ziet de planning eruit?

Omdat het een groot project is verdelen we het project in deelprojecten. Dit doen we in het participatiedeel, in het- ontwerptraject en in de technische uitwerking en uitvoering. Hoe deze deelprojecten eruit komen te zien weten we nog niet precies. Dat gaan we de komende tijd bepalen. We gaan uit van ongeveer vier deelprojecten. Deze vier deelprojecten doorlopen het volgende traject:

 • Onderzoeksfase;
 • Ontwerpfase (incl. participatie):
  • Schetsontwerp;
  • Voorlopig ontwerp;
  • Definitief ontwerp;
 • Voorbereidingsfase;
 • Aanbestedingsfase;
 • Uitvoeringsfase.

De deelprojecten en dus ook bovenstaande fasen, gaan elkaar overlappen. Zo kan het zijn dat we in het ene deelproject al met de uitvoering bezig zijn terwijl het andere zich nog in de ontwerpfase bevindt.

In welke fase zitten we nu?

We zitten nu in de onderzoeksfase. Eind dit jaar beginnen we met de ontwerpfase van het eerste deelproject. Het streven is om in de loop van het najaar van 2021 met de uitvoering van het eerste deelproject te starten. Omdat dit van heel veel zaken afhankelijk is kunnen we nu nog geen concrete startperiode voor de uitvoering noemen.

Een globale planning zijn we nu aan het opstellen. Deze vindt u binnenkort op deze pagina.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in jouw wijk en straat? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost.

Website

Wil je 24/7 iets weten of laten weten over de opknapbeurt in jouw wijk? Dat kan! Bezoek hiervoor onze projectwebsite: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost. Hier komen ook regelmatig vragen en stellingen op te staan waarop je jouw mening kan geven.