Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is in 2012 heringericht. Vooral fietsers ervaren het Raadhuisplein sindsdien als verkeersonveilig. We hebben onderzoek gedaan om te achterhalen waardoor die verkeersonveiligheid veroorzaakt wordt en op welke manier(en) we dit kunnen oplossen.

Hoe gaan we verder met het Raadhuisplein?

In de periode van januari tot en met mei van dit jaar is gewerkt aan een verbeterplan voor de inrichting van het Raadhuisplein in Rijen. In nauwe samenwerking met een extern adviesbureau hebben we varianten benoemd en beoordeeld. Hieruit blijkt dat er meer dan één oplossing bestaat om de geconstateerde problematiek op te lossen.

De volgende oplossingsrichtingen hebben we benoemd:

  • Nulplus variant
  • Linksomvariant
  • Structuurvariant noord
  • Structuurvariant zuid

Informatieavond 1 oktober 2015

Tijdens de informatieavond hebben we de resultaten van het uitgevoerde onderzoek uitgelegd en verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd. Voor deze avond waren bewoners en ondernemers van het Raadhuisplein uitgenodigd. Verder is de avond in het algemeen gepubliceerd zodat iedere belangstellende de avond kon bijwonen.

Interactief

Tijdens de avond hebben de bezoekers op een interactieve wijze informatie kunnen inwinnen over het uitgevoerde onderzoek eerder en de vier overgebleven oplossingsrichtingen. Hiervoor was per variant (PDF, 5.877 kb) een informatiehoek ingericht. Ook was een informatiehoek ingericht die inzicht gaf in de manier waarop we tot de oplossingsrichtingen (PDF, 3.056 kb)  gekomen waren.

Voorkeur of eigen idee

De bezoekers hebben in een reactieformulier de voorkeur voor één of meerdere oplossingsrichtingen aan kunnen geven, en wat hierbij het meeste of het minste aanspreekt. Indien een of meerdere oplossingsrichtingen volgens de bezoekers bespreekbaar was, dan konden zij een voorkeursvolgorde aangeven. 

Aandachtspunten voor uitwerking

Ook was het mogelijk om aandachtspunten per variant aan te geven waar rekening mee gehouden moet worden bij een verdere uitwerking. Sprak geen van de varianten aan, dan kon men ook op een suggestieformulier een “eigen” oplossingsrichting aangeven.

De resultaten van de interactieve informatieavond

We hebben nu een goed beeld welke oplossingsrichtingen wel of geen draagvlak hebben.  Het college heeft besloten om twee oplossingsrichtingen concreet uit te werken in een ontwerp. Dit zijn de ‘linksomvariant’ en de ‘structuurvariant noord’.

Werkgroep Raadhuisplein

Samen met een vertegenwoordiging van de omwonden en winkeliers hebben we in 2016 de twee oplossingsrichtingen nader bekeken om een voorkeur te bepalen. Daarbij is de zogenaamde ‘structuurvariant noord’ naar voren gekomen om verder uit te werken.

Hoe nu verder?

Het college en de raadscommissie Ruimte hebben inmiddels ingestemd om deze structuurvariant verder uit te werken. Vooruitlopend op een mogelijke totale reconstructie van het Raadhuisplein hebben zij besloten de structuurvariant in fases uit te voeren. In de eerste fase pakken we de drie meest risicovolle kruispunten op het Raadhuisplein aan. Deze drie kruispunten zijn:

  • Raadhuisplein-Nassaulaan;
  • Raadhuisplein-Regentenstraat;
  • Raadhuisplein-Mariastraat.

De drie kruispunten werken we op dit moment verder uit.

Inloopavond 9 november 2017

Op 9 november 2017 was er een inloopavond over het Raadhuisplein. Op deze avond zijn de tekeningen (PDF, 144 kb)  met mogelijke oplossingen van de drie kruispunten gepresenteerd. Op deze tekeningen is te zien dat de drie kruispunten worden omgevormd naar zogeheten T-kruispunten waarbij fietsers geen voorrang meer hebben. Alle bezoekers aan deze inloopavond hebben vragen kunnen stellen en opmerkingen en aanbevelingen kunnen aandragen. Deze opmerkingen en aanbevelingen zijn verder uitgewerkt op de tekeningen en getoetst door de Verkeerscommissie.

Goedkeuring college en gemeenteraad

Het college en de vertegenwoordigers van de gemeenteraad hebben op 18 december 2017 besloten om de omvormingen voor deze drie kruispunten verder uit te laten werken naar een uitvoeringstekening en werkbestek. Daarna zullen we het werk aanbesteden en uit laten voeren. We streven er naar om de omvormingen van de kruispunten in 2019 klaar te hebben.

Bezwaren en beroepsprocedure

Er zijn in mei 2018 een paar bezwaren tegen het verkeersbesluit ingediend. De bezwaar- en beroepsprocedure loopt momenteel. Zodra deze procedure is afgerond kunnen we pas bekijken of we het werk gaan aanbesteden en uitvoeren zoals gepland. De uitslag van deze procedure is van invloed op het verdere verloop van het proces.