Ruimtelijke ambities

De ruimtelijke ambities van de gemeente Gilze en Rijen zijn verwoord in een trilogie. Het eerste deel van de trilogie is de Toekomstvisie 2025 ‘Wij zijn Gilze en Rijen’. Het tweede deel is het ambitiedocument ‘Ambitie Gilze en Rijen – nieuwe kansen!’ en het laatste deel is de structuurvisie ‘Stedelijk Gebied Gilze en Rijen’.

Toekomstvisie 2025 'Wij zijn Gilze en Rijen'

Toekomstvisie 2025 'Wij zijn Gilze en Rijen' (PDF, 451 kb)  is het eerste deel van een trilogie. We hebben een mooie en sterke gemeente. Dat willen we zo houden en zelfs nog versterken. Dat kunnen we en willen we als gemeente niet alleen doen. Daarvoor hebben wij u, inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Gilze en Rijen, hard nodig: Wij zijn Gilze en Rijen!

Ambitiedocument 'Ambitie Gilze en Rijen - nieuwe kansen!'

Ambitiedocument 'Ambitie Gilze en Rijen - nieuwe kansen' (PDF, 79.592 kb)  is het tweede deel van een trilogie. De ambities uit dit blad zijn ontstaan uit de Toekomstvisie 2025 ‘Wij zijn Gilze en Rijen’. In de Structuurvisie Stedelijk Gebied worden de ruimtelijke ambities die hier worden genoemd verder uitgewerkt. De drie magazines staan voor de verschillende stappen die we gezet hebben: van visie, via ambities, naar beleid.

In dit deel stippen we kort de ambities aan die we voor de komende jaren hebben. Geen technische verhalen, of gedetailleerde uitleg, maar simpelweg de koers die we willen volgen. We willen laten zien wat onze denkrichting is, en hoe deze doorwerkt in alle beslissingen die we nemen. Voor alle vier onze dorpen worden in dit magazine de belangrijkste plannen voor de komende jaren beknopt beschreven.

Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen

De structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen (PDF, 36.060 kb)  is het laatste deel van een trilogie. De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door zowel de toekomstvisie ‘Wij zijn Gilze en Rijen’ als het ambitiedocument ‘Ambities Gilze en Rijen - Nieuwe kansen!’. De hoofdambities en koers zijn bepaald en hierin vastgelegd. Met het opstellen van een structuurvisie zetten we een belangrijke stap in de concretisering van de ruimtelijke ambities. De structuurvisie is daarmee een uitvoeringsdocument dat als onderlegger dient om aan de slag te gaan met de ambities en de hoofdkeuzes, bij toekomstige projecten en bestemmingsplannen.

De rol van de structuurvisie is wat ons betreft veelzijdig:

  • de structuurvisie concretiseert de toekomstvisie en het ambitiedocument, voor het ruimtelijke domein. De structuurvisie draagt daardoor bij aan het vormgeven van onze lokale en regionale ambities;
  • met de structuurvisie laten we zien hoe we aansluiten bij de lokale en regionale kracht en hoe we ons onderscheiden. Zo kan de gemeente de structuurvisie strategisch inzetten tijdens overleg met bovengemeentelijke partners;
  • de structuurvisie zorgt vanuit de integraliteit ook voor overzicht. Het is het instrument bij uitstek om dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende lokale en regionale beleidsvelden;
  • ook geeft de structuurvisie de mogelijkheid om projecten voor de komende jaren te prioriteren.

Verkeersvisie 2025, Nota Parkeernormen en Mobiliteitsfonds

De verkeersvisie 2025, Nota Parkeernormen en Mobiliteitsfonds is de verkeerskundige uitwerking van de toekomstvisie ‘Wij zijn Gilze en Rijen’, het ambitiedocument ‘Ambities Gilze en Rijen - Nieuwe kansen!’ en de ‘Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen’.

De verkeersvisie Gilze en Rijen (PDF, 20.600 kb)  is de verkeerskundige uitwerking van bestaand ruimtelijk beleid en regionaal beleid en is een handreiking met kaders, bouwstenen en ambities. Dit vormt de basis voor elk project, concrete vragen worden naar behoefte uitgewerkt. Met de Nota Parkeernormen (PDF, 772 kb)  zetten we in op voldoende kwantitatieve en kwalitatieve parkeervoorzieningen in onze gemeente. Wanneer deze mogelijkheden beperkt zijn kunnen we ter compensatie met het Mobiliteitsfonds inzetten op duurzame flankerende maatregelen.