Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ruimte voor wonen

De leegstaande panden aan de Meierstraat en de Kapittelstraat in Gilze krijgen weer bewoners. De gemeente, Leystromen en De Huischmeesters hebben een plan gemaakt voor kamergewijze verhuur. Het gaat om kamergewijze verhuur aan bijvoorbeeld jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, mensen die door omstandigheden snel woonruimte zoeken en vergunninghouders; kortom mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte in onze gemeente.

Kamergewijze verhuur aan de Kapittelstraat

Aan de Kapittelstraat gaat het om 4 woningen waar maximaal 16 kamers in de verhuur komen.

De huurprijs van deze kamers ligt naar verwachting tussen de € 200,- en 350,- per maand.

Kamergewijze verhuur aan de Meierstraat

Aan de Meierstraat gaat het om twee woningen en twee appartementen In iedere woning kunnen 4 kamers worden verhuurd. Ieder appartement is geschikt voor 1- of een 2-persoonshuishouden. De huurprijs van deze kamers ligt tussen de € 215,- en € 245,- per maand. De huur van de appartementen gaat indicatief € 450,- per maand bedragen.

Hoe kan ik een kamer huren?

Bent u op zoek naar een woonruimte en heeft u interesse om een kamer te huren aan de Kapittelstraat of de Meierstraat in Gilze? Neem dan contact op met de Huischmeesters. Telefoon: 0900-2266226 E-mail: backoffice@dehuischmeesters.nl

Wie bepaalt wie er komt wonen?

Alle contacten met de huurders gaan straks via De Huischmeesters, gespecialiseerd in tijdelijke verhuur en sociaal beheer. De Huischmeesters voert straks sollicitatiegesprekken met de kandidaat-huurders, verzorgt de contracten en is eerste aanspreekpunt voor huurders. Alle huurders krijgen een proefperiode van twee maanden, waarna zij een huurovereenkomst krijgen aangeboden voor bepaalde tijd (maximaal vijf jaar). Naar verwachting starten de eerste sollicitatiegesprekken op zijn vroegst in de tweede helft van november.

Is er sociaal beheer geregeld?

Ja, er is sociaal beheer geregeld. De Huischmeesters verzorgt dit en is het eerste aanspreekpunt voor huurders en omwonenden. Zij zien 24 uur per dag en zeven dagen in de week toe op schoon, heel en veilig. Voor huurders houdt sociaal beheer in dat er afspraken worden gemaakt over schoonmaken, onderhoud van de tuin, voorkomen van overlast, omgang met de buurt, actief zijn voor de buurt et cetera.

Vergunninghouders

De gemeente biedt vergunninghouders de gelegenheid om als kandidaat-huurder het gesprek aan te gaan met De Huischmeesters. De gemeente heeft namelijk de opdracht om jaarlijks een aantal vergunninghouders te huisvesten en in deze woonvorm zien wij mogelijkheden om aan de opdracht te voldoen zonder extra druk te leggen op de lokale woningmarkt. Afgesproken is dat maximaal de helft van de kamers wordt verhuurd aan vergunninghouders. Het gaat dan om maximaal dertien vergunninghouders verdeeld over de twee locaties. De vergunninghouders worden begeleid door Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen (Vluchtelingenwerk Nederland).

Vragen over de nieuwe bewoners

Wie komen er te wonen? Welke doelgroep mogen we verwachten? Het lijkt dat de huizen bewoond gaan worden door mensen in crisissituaties. Wat betekent dat voor de veiligheid in de omgeving?

Wij willen een mix van huurdersgroepen huisvesten. Het is juist deze mix die voor ons als gemeente cruciaal is om aan te sluiten op de goede sfeer in uw buurt. De mix van huurdergroepen kan bestaan uit; starters op de woningmarkt, statushouders/vergunninghouders (passende nationaliteit/geloof – max.50% van het aantal bewoners), mensen met een beperkte begeleidingsvraag, mensen die nu (noodgedwongen) illegaal wonen in een onveilige, vaak dure, situatie (bijv. als gevolg van een scheiding) en studenten. Zij kunnen met deze mogelijkheid weer stappen zetten om hun leven op te bouwen. We hebben in de bewonersbrief deze groepen wellicht omschreven in andere bewoording.Mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, of mensen die dagelijkse begeleiding nodig hebben, worden niet in de panden geplaatst. Dit wordt vooraf gescreend. Historie en achtergrond van de mensen zijn vooraf bekend.

Primaire doelstelling lijkt te zijn: tijdelijke opvang. Dit houdt in dat wij als buren niet weten wie onze buren zijn.

We vinden het juist belangrijk dat er wel contact is tussen de bewoners van het pand en de buurtbewoners. De Huischmeesters speelt een belangrijke rol om de verbinding tussen de bewoners en de omwonenden tot stand te brengen. Dat er sprake zal zijn van iets meer verloop is inderdaad te verwachten.

De kans dat bewoning plaats gaat vinden door een mix van mensen zoals dat in de rest van de wijk het geval is, lijkt beperkt. Het zullen voornamelijk alleenstaande volwassen mannen zijn. Een concentratie op die schaal is niet wenselijk en past niet in het huidige karakter van een rustige, sociale, kinderrijke buurt.

Kandidaat-huurders kunnen mannen, vrouwen en tweepersoonshuishoudens zijn. We hebben De Huischmeesters ingeschakeld om de begeleiding van de bewoners en de contacten met omwonenden goed te begeleiden. We vinden het juist belangrijk dat omwonenden weten wie er wonen en waar ze aan de bel kunnen trekken als er vragen of problemen zijn. De Huischmeesters voert sollicitatiegesprekken met de kandidaat-huurders, verzorgt de contracten en is eerste aanspreekpunt voor huurders. Alle huurders krijgen een proefperiode van twee maanden. In de gesprekken is ook aandacht voor afspraken over schoonmaken, onderhoud van de tuin, voorkomen van overlast, omgang met de buurt, actief zijn voor de buurt middels het leveren van maatschappelijke uren. Zo willen we juist een verbinding maken met de buurt. Ook nadat de bewoners geplaatst zijn wordt er intensief contact gehouden met de bewoners en de buurt om een prettige woonsituatie voor een ieder te waarborgen.

Welke exclusiecriteria worden gebruikt?

Mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, of mensen die dagelijkse begeleiding nodig hebben, worden niet in de panden geplaatst.

Wat houdt de screening in die huischmeesters gaat doen? Welke selectie / beoordelingscriteria in het gesprek met De Huischmeesters?

De screening is erop gericht een goed beeld te krijgen van de kandidaten die in aanmerking willen komen voor een kamer. De Huischmeesters willen weten wie de persoon is, waarom hij een kamer zoekt, wat hij voor de medebewoners en de omgeving kan betekenen enz. Het totaalbeeld is bepalend of De Huischmeesters voor de kandidaat kiest of niet.

De Huischmeesters zijn 24 uur per dag bereikbaar, maar ondernemen ze indien nodig ook daadwerkelijk actie?

Naast het dagelijks intensief beheer dat erop gericht is om elke vorm van overlast te voorkomen, zijn De Huischmeesters ondermeer bereikbaar voor calamiteiten die middels het algemeen nummer gemeld kan worden. Vanuit de inventarisatie van de melding worden passende stappen genomen en de melder krijgt een terugkoppeling. Elke melding wordt vastgelegd.

Waarom worden er geen gezinnen geplaatst? Dan plaatst de gemeente hetzelfde aantal mensen, is er minder ‘doorloop’ en krijg je de kans je buren te leren kennen en voelt de buurt zich veilig. Waarom alleenstaanden, kan dat niet anders?

Het zijn juist vaak niet de gezinnen die tot de doelgroepen behoren die omhoog zitten met woonruimte en die weinig kansen hebben op de woningmarkt.Wanneer het over vergunninghouders gaat, hebben wij veel alleenstaanden mensen (mannen en vrouwen) te huisvesten in onze gemeente. Vaak zijn ze in afwachting op gezinshereniging. Pas op het moment dat het gezin er is, kan een huis worden toegewezen. Wanneer wij alleenstaanden woningen gaan toewijzen, zijn er veel te weinig woningen voor de andere huurders in de gemeente beschikbaar.De twee appartementen 24 en 26 zijn zelfstandige wooneenheden. Hier kan per woning 1 persoon of 2 personen (twee volwassenen of een ouder met kind) komen te worden.De woningen 30 en 28 zijn te duur voor het huisvesten van gezinnen in een uitkeringssituatie c.q. met een laag inkomen. In verband met de nieuwe woningwet is er een strikt toewijzingsbeleid van inkomen en huurprijzen.

Is er veel doorloop in de kamers, hoe kort blijven de mensen?

Dit is op voorhand niet aan te geven, echter de praktijk wijst uit dat de mensen vanuit deze locatie weer hun leven op orde willen krijgen en dat het wel even duurt voordat er een volgende stap genomen kan worden. Gemiddeld kun je spreken van minimaal 1 jaar.

Zijn het geen criminelen, pedo's, gestoorden zoals de man die eerder in Gilze een vrouw twee keer lastig viel?

Nee dat type mensen komt daar niet wonen. De Huischmeesters selecteren mensen die een lichte begeleidingsvraag hebben, zelfstandig kunnen wonen, leven en werken. Binnen dit concept passen geen mensen uit een zware categorie als genoemd. Deze mensen zijn aangewezen op de reguliere zorg.

Mocht het plan doorgaan, hoeveel en wat is de exacte samenstelling van de toekomstige huurders in de meierstraat 24, 26, 28 en 30?

In de Meierstraat 28 en 30 komen in iedere woning 4 personen die een eigen kamer hebben en daarnaast gezamenlijke ruimten delen.Nummer 24 en 26 zijn zelfstandige wooneenheden. Hier kan per woning 1 persoon of 2 personen (twee volwassenen of een ouder met kind) komen te worden.De exacte samenstelling is op dit moment nog niet bepaald. We hebben als gemeente gesteld dat maximaal de helft van de kamers verhuurd mag worden aan vergunninghouders.De andere doelgroepen zijn starters op de woningmarkt, mensen met een beperkte begeleidingsvraag, mensen die nu (noodgedwongen) illegaal wonen in een onveilige, vaak dure, situatie (bijv. als gevolg van een scheiding) en studenten. Ook zij kunnen met deze mogelijkheid weer stappen zetten om hun leven op te bouwen.Mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, of mensen die dagelijkse begeleiding nodig hebben, worden niet in de panden geplaatst. Dit wordt vooraf gescreend. Historie en achtergrond van de mensen zijn vooraf bekend. De Huischmeesters verzorgt de screening en plaatsing.

Inmiddels heeft de burgemeester tijdens de commissievergadering verteld, zoals te lezen was in de krant, dat er ook gezinnen zullen komen. Op welke locatie en in welke huizen zullen deze geplaatst worden?

De burgemeester heeft aangegeven dat er ook twee iets grotere wooneenheden zijn waar bijvoorbeeld een ouder met een kind of twee volwassenen kunnen wonen. Het betreft de zelfstandige wooneenheden Meierstraat 24 en 26.

Vragen over de woonomgeving

Waarom komen de gemeente en Leystromen terecht bij deze panden?

De panden in de Kapittelstraat en Meierstraat zijn vrij gekomen door het vertrek van Amarant. De panden zijn in de huidige vorm geschikt voor kamergewijze verhuren.De gemeente en Leystromen hebben vanuit de verschillende maatschappelijke woonbehoeften kamergewijze verhuur bekeken. Wij zijn beide tot de conclusie gekomen dat wij kamergewijze verhuur willen gaan toepassen, mét zorgvuldige begeleiding door een externe partij die 24/7 (telefonisch) aanspreekpunt is voor de buurt en de bewoners.

Wat is de rol van de Huischmeesters?

We hebben De Huischmeesters ingeschakeld om de begeleiding van de bewoners en de contacten met omwonenden goed te begeleiden. We vinden het juist belangrijk dat omwonenden weten wie er wonen en waar ze aan de bel kunnen trekken als er vragen of problemen zijn. De Huischmeesters voert sollicitatiegesprekken met de kandidaat-huurders, verzorgt de contracten en is eerste aanspreekpunt voor huurders. Alle huurders krijgen een proefperiode van twee maanden. In de gesprekken is ook aandacht voor afspraken over schoonmaken, onderhoud van de tuin, voorkomen van overlast, omgang met de buurt, actief zijn voor de buurt middels het leveren van maatschappelijke uren.

Aangezien het allemaal om volwassenen gaat, lijkt de kans groot dat er een concentratie van auto's ontstaat. Er zijn bij de betreffende panden 2 parkeerplaatsen. Het beoogd aantal bewoners is 12-13 stuks.

We verwachten niet dat de parkeerdruk toeneemt. Toen Amarant nog gebruik maakte van de panden, parkeerde het personeel de auto’s in de straat. Daarvoor in de plaats komen nu de auto’s van enkele huurders. We verwachten dat lang niet alle huurders beschikt over een auto.

Hoe kan men dit realiseren in een buurt met vrij relatieve dure koopwoningen?

Ons voornemen is het voorzetten van de huidige woonvorm, namelijk groepswonen of kamergewijs wonen. Deze woonvorm is dezelfde woonvorm die de vorige huurder Amarant hanteerde. Er is dus geen sprake van het realiseren van een nieuwe woonvorm. Daarnaast betreft is de wijk opgebouwd uit gemengde woningtypologiën, waar deze woonvorm goed inpast. Dit blijkt ook uit het feit dat deze woonvorm past in het vigerend bestemminsplan.

Hoe kan men de veiligheid garanderen van ons en vooral voor de kinderen?

Met deze vraag geeft u aan dat u verwacht dat uw veiligheid en dat van uw kinderen in gevaar gaat komen door de bewoners die er gaan wonen; terwijl de personen nog niet bekend zijn.Wij begrijpen uw bezorgdheid omdat het natuurlijk nog onbekend is. Voor een zorgvuldige begeleiding van de bewoners en een vaste contactpersoon voor de buurt hebben wij daarom De Huischmeesters ingeschakeld.

Wie gaat de waardedaling van ons huis compenseren?

Met deze vraag geeft u aan dat de waarde van uw woning daalt door de plannen. Het is de vraag of dit een juiste veronderstelling is. De type woonvorm van de panden Meierstraat 24 t/m 30 verandert niet.

Hebben alle kamerbewoners een auto? Kan ik straks nog in de Kapittelstraat of Meierstraat parkeren?

We verwachten niet dat de parkeerdruk toeneemt. Toen Amarant nog gebruik maakte van de panden, parkeerde het personeel de auto’s in de straat. Daarvoor in de plaats komen nu de auto’s van enkele huurders. We verwachten dat lang niet alle huurders beschikt over een auto.

Vragen over de besluitvorming

Waarom is ons niet eerder iets verteld?

Vanuit de gemeente hebben wij, wanneer een inwoner belde, aangegeven dat Leystromen, eigenaar van beide panden, aan het onderzoeken is wat zij met de panden zouden willen gaan doen: verkopen of verhuren en in welke vorm dan. Afgelopen zomer is de gemeente erbij betrokken geraakt. Leystromen benaderde de gemeente over de panden in de Meierstraat en de Kapittelstraat. Zodra we elkaar gevonden hadden in deze invulling, zijn we hierover gaan communiceren.

Hoe zullen de bewoners alsnog meegenomen worden in dit besluitvormingstraject?

De inloopbijeenkomst op 9 november a.s. is de start om met bewoners te bekijken welke randvoorwaarden voor hen belangrijk zijn. We realiseren ons dat dit een andere vorm van wonen betreft dan een regulier gezin bij u in de straat. Daarom hebben we ook afspraken gemaakt met de Huischmeesters, die het sociale beheer voor haar rekening neemt. De Huischmeesters is voor zowel de buurtbewoners als de bewoners in de panden het eerste aanspreekpunt. De Huischmeester gaat graag met de buurtbewoners in gesprek over zorgen die leven en de afspraken maken die zij maken met huurders over het schoon houden van de panden en de directie omgeving.

Echter het besluit dat er kamergewijze verhuur gaat plaatsvinden, staat niet ter discussie. Het kamergewijs verhuren is momenteel al geregeld in het geldende bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan mogen er namelijk 4 personen in een huis gehuisvest worden. Er is echter 1 pand (Kapittelstraat 1a) waar 7 personen gehuisvest gaan worden. Hiervoor moet een vergunningstraject worden doorlopen. Totdat dit traject doorlopen is, mogen er maximaal 4 personen worden gehuisvest.Het betreft dus een besluit dat past binnen de bestaande regels en mogelijkheden die de woningen bieden. Wel willen we de randvoorwaarden zo goed mogelijk samen met u invullen.

Hoe is het proces tot deze beslissing stapsgewijs verlopen en welke partijen zijn daar bij betrokken?

Na het vertrek van Amarant heeft Leystromen als eigenaar verkend wat de mogelijkheden zijn met deze panden; verkoop, verhuur etc. Afgelopen zomer is de gemeente erbij betrokken geraakt. Leystromen benaderde de gemeente over de panden in de Meierstraat en de Kapittelstraat. De gemeente en Leystromen hebben vanuit de verschillende maatschappelijke woonbehoeften bekeken hoe zij staan t.o.v. kamergewijze verhuur. Wij zijn beide tot de conclusie gekomen dat wij kamergewijze verhuur willen gaan toepassen, maar mét zorgvuldige begeleiding door een externe partij die 24/7 (telefonisch) aanspreekpunt is voor de buurt en de bewoners. De gemeente realiseert zich terdege dat deze vorm van wonen vragen in de buurt oproept. Daarom willen wij samen met de omwonenden in gesprek om de vragen en aandachtspunten te weten te komen en daar ook afspraken te maken de verdere invulling van de plannen.

Is er een te doorlopen protocol, stappenplan t.a.v. dergelijke processen?

Nee dit is er niet. Ieder proces is daarin uniek.

Waar ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid voor een dergelijk besluit?

Leystromen is eigenaar van de panden in de Meierstraat. Zij is bevoegd om binnen de geldende regels rondom wonen de panden te verhuren.De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor passende woonruimte voor al haar inwoners. Vanuit het Rijk heeft zij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om jaarlijks een aantal vergunninghouders te huisvesten. Deze aantallen zijn verhoogd de afgelopen jaren.Daarnaast heeft de gemeente een taak in het tegengaan van illegale bewoning.

Waarom zijn wij als bewoners niet op voorhand betrokken bij dit ingrijpende plan wat verstrekkende gevolgen heeft voor de buurt en omwonenden? En wanneer gaat dit als nog gebeuren?Is het geen (zorgplicht) van de gemeente om haar eigen bewoners, de omwonenden, ruim op tijd te informeren als zij voornemens is dergelijke ingrijpende plannen te realiseren?

Afgelopen zomer zijn Leystromen en de gemeente in overleg gegaan over de toekomstige verhuur van deze panden. Dit omdat de panden als groepswonen zijn ingericht. Het heeft vervolgens een aantal maanden geduurd voordat de gemeente samen met de woonstichting een zorgvuldige afweging hebben gemaakt naar de juiste vorm van verhuur voor deze panden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor kamergewijze verhuur. In de afweging naar deze keuze hebben wij in beeld gebracht welke gevolgen onze keuze kan hebben voor o.a. de buurt en omwonenden. Hierbij hebben wij ervoor gekozen om de buurt en omwonenden zo spoedig mogelijk in te lichten over onze keuze. Over de vragen die deze vorm van huisvesting met zich meebrengen en over de maatregelen die we gaan nemen om alles goed te laten verlopen gaan we graag in gesprek met de buurt. Dit is het moment waarop buurtbewoners betrokken worden bij dit plan. Dit proces start met de inloopbijeenkomst op 9 november a.s.

Worden wij als omwonenden tijdens dit gesprek in staat gesteld om mee te denken over de plannen zodat deze in overleg met de omwonende bewoners en de buurt nog aangepast kunnen worden?

De plannen van kamergewijze verhuur staan vast. In het gesprek dat wij graag met u aangaan staan wij wel open voor uw ideeën en suggesties omtrent de randvoorwaarden.

Wat is de formele route om bezwaar te maken op deze beslissing?

Het kamergewijs verhuren is momenteel al geregeld in het geldende bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan mogen er namelijk 4 personen in een huis gehuisvest worden. Er is echter 1 pand (Kapittelstraat 1a) waar 7 personen gehuisvest gaan worden. Hiervoor moet een vergunningstraject worden doorlopen. Totdat dit traject doorlopen is, mogen er maximaal 4 personen worden gehuisvest. Het betreft dus een besluit dat past binnen de bestaande regels en mogelijkheden die de woningen bieden.

Kamerverhuur past niet in het huidige bestemmingsplan.

Dit is niet juist. Volgens het bestemmingsplan mogen er 4 personen in een huis gehuisvest worden. Er is echter 1 pand (Kapittelstraat 1a) waar 7 personen gehuisvest gaan worden. Hiervoor moet een vergunningstraject worden doorlopen. Totdat dit traject doorlopen is, mogen er maximaal 4 personen worden gehuisvest.

Waarom zijn wij als directe buurtbewoners nooit betrokken bij deze extreme verandering in de buurt?

Het betreft een besluit dat juridisch al past binnen bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we al gemeente een opgave t.a.v. wonen. Niet alle panden zijn geschikt om kamergewijs te verhuren. De mogelijkheden zijn dus beperkt en uit ons woonbehoefte onderzoek is naar voren gekomen dat er behoefte is aan deze vorm van wonen.Vanuit het algemene belang waar wij als gemeente voor gaan is er daarom gekozen om eerst het besluit te nemen.

Waarom wordt de eerstvolgende werkdag na het bezorgen van de brief het onderwerp meteen besproken in de raadscommissie Middelen zodat wij als bewoners geen tijd hebben om inhoudelijk te reageren, om bij de avond aanwezig te zijn en indien gewenst, gebruik te maken van hun spreekrecht?

Het besluit om kamergewijs te gaan verhuren is een collegebevoegdheid. Het college heeft met de memo de commissie Middelen alleen willen informeren over dit besluit. De commissie is niet gevraagd om op dit memo een besluit op te nemen.Wij hebben juist de omwonenden over het besluit eerst geïnformeerd voorafgaand aan de commissievergadering.

Hoe zullen bewoners alsnog toch meegenomen gaan worden in dit traject zodat er een besluit met draagvlak in de omgeving kan ontstaan? Het lijkt mij dat draagvlak voor overheidsbeslissingen in de samenleving van belang is van gemeente en deel uitmaakt van haar zorgplicht.

Bewoners worden meegenomen in het invullen van de randvoorwaarden om kamergewijze huisvesting goed passend te maken. Als gemeente hebben wij een zorgplicht voor al onze inwoners; dus ook degenen die willen starten op de woningmarkt, de vergunninghouders die in onze gemeente komen wonen, mensen met een lichte begeleidingsvraag of mensen die nergens noodgedwongen illegaal wonen. Hierbij moeten wij het algemene belang steeds bekijken in relatie tot het individuele belang.

Overige vragen

Wat is een vergunninghouder?

Een vergunninghouder is een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vergunninghouder?

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging.

In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar.

Wat doen vergunninghouders, wie begeleidt ze en welke rechten en plichten hebben ze?

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere inwoners van Nederland. Wel krijgen ze extra begeleiding om ze te helpen om zo snel mogelijk te integreren, werk te zoeken en volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving, het regelen van scholen voor kinderen en andere praktische zaken.

Ook moeten ze eerst Nederlands leren, voordat ze een kans maken op de arbeidsmarkt. Ze beginnen dus met inburgeren. De bewoners zijn niet nieuw in Nederland. Zij hebben al in een tijdelijke opvanglocatie (asielzoekerscentrum) gezeten, weten hoe het gaat op straat en in winkels en hebben gereisd met het openbaar vervoer.

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen (Vluchtelingenwerk Nederland) verzorgt een groot deel van de begeleiding zodra de nieuwe bewoners hier zijn. Bij de huisvesting en begeleiding naar werk is de gemeente nauw betrokken. 

Wonen er nu al vergunninghouders in Gilze en Rijen?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten, de zogenaamde taakstelling. De gemeente Gilze en Rijen heeft voor 2016 de opgave om 67 vergunninghouders te huisvesten. Voortkomend uit de taakstelling heeft de gemeente In voorgaande jaren samen met Leystromen en de stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen al 92 vergunninghouders gehuisvest (2013 - 17, 2014 - 45 en 2015 - 30).

Op dit moment hebben we nog 37 vergunninghouders te huisvesten voor dit jaar.

Inmiddels heb ik contact gehad met de volgende ambtenaren: dhr. Tolboom, dhr. Leemans en mevr. Timmer. Wie kan ik in het vervolg aanhouden als contactpersoon t.a.v. dit onderwerp?

Binnen de gemeente werken wij met een aantal mensen samen op dit dossier. Wij informeren elkaar en zorgen voor een gestemd antwoord dat wij via de mailbox ruimtevoorwonen@gilzerijen.nl communiceren.

Wij hebben het verzoek gedaan om van de inloopavond een plenaire bijeenkomst te maken. Mensen in de omgeving willen namelijk eerst graag plenair bijgepraat worden over het doorlopen proces tot op heden. Een inloopavond over de uitvoering van de plannen in de praktijk kan op een later moment uiteraard altijd nog georganiseerd worden.

Wij willen een veilige omgeving creëren zodat iedereen zijn zorgen kan uiten en vragen kan stellen. Wij zijn van mening dat een plenaire bijeenkomst niet tot deze interactie en gesprekken leidt.

Is het wel mogelijk om bezwaar te maken tegen het feit dat ik geen en/of onjuiste antwoorden heb gekregen op mijn vragen van gemeente en/of Leystromen de afgelopen maanden naar de stand van zaken t.a.v. de bestemming van de huizen?

Indien u twijfels hebt over de beantwoording van uw vragen dan raden wij u aan dit voor te leggen bij een onafhankelijk adviseur om te beoordelen of er mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Daarnaast kunnen wij u informeren dat wij u de afgelopen maanden uw vragen correct hebben beantwoord.

Meer weten?

Op 9 november 2016 is er een inloopbijeenkomst vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze. Wij vertellen u dan graag meer over de plannen. U kunt dan ook uw vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente, Leystromen en De Huischmeesters.

In verband met de voorbereidingen, vragen wij u om u vooraf aan te melden via ruimtevoorwonen@gilzerijen.nl. Vermeldt u in de e-mail uw naam en adresgegevens? Ook kunt u via dit e-mailadres vragen stellen over dit project.

Downloads