Ambtelijke fusie (ABG)

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben besloten hun ambtelijke organisaties te fuseren, en zo te komen tot een nieuwe organisatie per 1 januari 2016. De gemeenten zelf blijven bestuurlijk zelfstandig. Uitgangspunt is dat de ambtelijke organisatie groter wordt, zodat de gemeenten afzonderlijk aandacht kunnen blijven houden voor de dorpskernen in de drie gemeenten.

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl

Vanaf 1 januari 2016 één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten

Wat houdt een ambtelijke fusie in?

De ambtenaren van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één organisatie. De drie gemeenten blijven zelfstandig. Ze beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeesters en wethouders.

De ambtenaren in de nieuwe organisatie leveren alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

Blijven de drie gemeenten ieder een eigen specifiek karakter behouden?

Ja, daar waken de drie gemeentebesturen over. Zij bepalen net als nu wat er gebeurt in het belang van de inwoners van hun gemeente. De nieuwe organisatie voert uit wat de gemeentebesturen besluiten.

De nieuwe organisatie kan dus een bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten.

Wat levert de ambtelijke fusie op voor mijn gemeente?

De drie gemeenten zetten in op een efficiënt werkende organisatie waarbij de kwaliteit van dienstverlening verbetert, de organisatie minder kwetsbaar is en er op termijn een kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Met deze ambtelijke fusie versterken wij het goede van een kleinere gemeente en combineren dat met de grotere professionaliteit van een middelgrote gemeente.

Eindrapportage bevindingen evaluatie ABG samenwerking

Onderzoeksbureau Berenschot heeft de ABG-samenwerking geëvalueerd. Het eindrapport bevat concrete adviezen en aanbevelingen om het functioneren van de fusie-organisatie te verbeteren.

Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de eindrapportage gedeeld met de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en directie en management van de ABG-organisatie.

Wat staat er op hoofdlijnen in de conclusies van Berenschot?

In de eindrapportage concludeert Berenschot op hoofdlijnen het volgende over de ABG-organisatie:

  • Dienstverlening aan inwoners en ondernemers is op meerdere onderdelen verbeterd en gaat op verschillende onderdelen goed.
  • Kwaliteit van de ABG-organisatie geeft gezien de omstandigheden van een lastige start en beperkt georganiseerde randvoorwaarden een heel aardig beeld. Het gaat best goed met de ABG-organisatie. Een belangrijk ontwikkelpunt is versterking van het strategisch vermogen.
  • Doelmatigheid realiseren lijkt tot op heden niet gerealiseerd. Financiële taakstellingen en het willen realiseren van efficiency hebben de ontwikkeling van de ABG-organisatie geremd.
  • Kwetsbaarheid van de ambtelijke bezetting is verminderd.
  • Er is in vergelijking met de situatie van voor 1 januari 2016 nog geen sprake van meer nabijheid.

De randvoorwaarden dat de drie gemeenten zelfstandig zijn gebleven, in sterke mate zelfstandig de kaders bepalen zijn overwegend behaald. Dat geldt overwegend ook voor de randvoorwaarde dat de bijzondere positie van Baarle-Nassau en -Hertog overwegend is geborgd.

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van Berenschot?

Berenschot beveelt de drie gemeenten aan om te komen tot een gedeeld toekomstperspectief, de samenwerking te verdiepen en te komen tot een meer effectieve sturing op en binnen de organisatie. Berenschot geeft de besturen daarbij mee om gezamenlijk te komen tot een agenda tot 2022 en een agenda vanaf 2022 en afspraken te maken over de uitvoering hiervan.

Onderzoek naar toekomst huisvesting back office ABG-organisatie krijgt vervolg

BBN adviseurs deed in opdracht van de ABG-organisatie een verkennend onderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting van de back-office van de ambtelijke organisatie.

Dit onderzoek krijgt een vervolg. Het bestuur van de ABG-organisatie laat twee mogelijkheden nader onderzoeken. Dit zijn de ambtelijke organisatie onder één dak op een nader te bepalen locatie en optimaliseren van de kantoorruimtes in de gemeentehuizen in Baarle-Nassau en Rijen. Deze scenario's zijn kwalitatief en naar verwachting ook financieel de meest optimale scenario's. Door deze te vergelijken met de huidige situatie maakt het onderzoek de kwalitatieve en financiële gevolgen inzichtelijk. Het bestuur verwacht de uitkomsten van het vervolgonderzoek begin 2020 te presenteren.

In het onderzoek blijven de baliefuncties van het KCC en de buitendienst buiten beschouwing. De balies en buitendienst blijven in iedere gemeente aanwezig en ook de colleges van burgemeester & wethouders inclusief bestuursondersteuning, de gemeenteraden en griffies blijven in hun eigen gemeente gehuisvest.

Met een motie heeft de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen gevraagd om dit onderzoek in 2019 te starten.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl.