Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Oude Baan 48, Hulten

Het ontwerp bestemmingsplan betreft het saneren van een agrarisch bedrijf. Het voornemen is om in de plaats drie vrijstaande woningen en een ruime landschappelijke inpassing te realiseren.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Oude Baan 48, Hulten ligt van 26 februari 2019 tot en met 8 april 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde

Tevens wordt op grond van artikel 110 c, lid 2 van de Wet geluidhinder bekend gemaakt dat met ingang van 26 februari 2018 het "Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Oude Baan 48 te Hulten" gedurende zes weken ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders op bovengenoemde wijze.