Verhuur onder Leegstandwet

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het mogelijk om bepaalde categorie?n woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing is. Bij verhuur van een te koop staande woning is van belang dat de hypotheekverstrekker toestemming geeft en dat er een vergunning wordt verleend door de gemeente, waarin de woonruimte is gelegen.

Aanvragen

Het aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte dient u ingevuld aan het College van burgemeester en wethouders te zenden. Het is niet noodzakelijk dat u al huurders heeft: indien u nog geen huurder heeft laat u dat deel van het formulier leeg. De vergunning is maximaal 5 jaar geldig (voor te koop staande woningen). Voor andere categorieën kan een afwijkende geldigheidsduur gelden.

Huurbescherming

De huurder onder de Leegstandwet moet er rekening mee houden dat er een zeer beperkte huurbescherming is. Een verhuurder onder de Leegstandwet kan - met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden - de huur zonder opgaaf van reden opzeggen. De huurder dient zich hiervan bewust te zijn voordat hij een huurovereenkomst onder de Leegstandwet aan gaat! Indien de verhuurder de verhuurovereenkomst niet juist formuleert of de verhuur onder de Leegstandwet door laat lopen na afloop van de vergunning, dan ontstaat van rechtswege een reguliere huurovereenkomst met reguliere huurdersbescherming!

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van de Leegstandwet, bedraagt voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet € 92,65.