Wijziging van het vastgestelde bestemmingsplan Tussen de Leijen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maakt bekend dat de gemeenteraad op 3 april 2023 heeft besloten tot een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan 'Tussen de Leijen' dat aanvankelijk op 31 januari 2022 is vastgesteld.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het gewijzigde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 25 april 2023 tot en met 5 juni 2023.

Waar gaat de wijziging van het bestemmingsplan Tussen de Leijen over?

De wijziging ziet op een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van het woongebied van Rijen met maximaal 375 woningen aan de noordoostkant van Rijen (globaal begrensd door de Hannie Schaftlaan, Mosstraat en Zwarte Dijk).

Het wijzigingsbesluit leidt ertoe dat er een (rechtens afdwingbare) verplichting ontstaat tot het realiseren van een toereikende waterberging in het plangebied. De waterberging zou al gerealiseerd worden, maar met het wijzigingsbesluit is dit beter afdwingbaar geworden.

Ook leidt het wijzigingsbesluit ertoe dat het duidelijker wordt dat de voorziene woningen aan de noordoostzijde van het plangebied gerealiseerd moeten worden met een geluidluwe gevel. Dat was onvoldoende duidelijk op de oorspronkelijke verbeelding weergegeven. De regeling is hiermee duidelijker geworden.

Hoe kunt u het gewijzigde bestemmingsplan bekijken?

Het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPTDLeijen-VG02.

U kunt het gewijzigde bestemmingsplan tijdens bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via de gemeentelijke website www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de projectleider, Paul Nouwen, bereikbaar via paulnouwen@abg.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente. Of met de behandelend medewerker, Martijn de Winter, bereikbaar via martijndewinter@abg.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de wijziging van het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met de twee wijzigingen in het bestemmingsplan dan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepschrift’) aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welke wijziging u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen gedurende de periode van terinzagelegging.

U kunt bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, indien u beroep instelt, u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. De Raad van State verklaart uw beroep niet-ontvankelijk, indien u binnen de beroepstermijn geen gronden heeft ingediend. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren.

Wanneer treden de wijzigingen van het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.