Vergoeding planschade

Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

U kunt het aanvraagformulier voor het aanvragen van planschadevergoeding ook downloaden.

Na de aanvraag

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt dit behandeld volgens onze Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Gilze en Rijen 2008. Deze regeling bepaalt onder andere dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade een drempelbedrag van € 300 moet worden betaald en dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. U krijgt dit bedrag terug als het college uw aanvraag toekent.