Adviesraad en Cliëntenraad

De gemeente Gilze en Rijen maakt beleid voor en met inwoners. De Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Participatiewet adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Geen klachtencommissie

De Adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. De leden specialiseren zich met z’n tweeën of drieën in een Wmo-onderwerp. Denk dan aan het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, dagbesteding en geestelijke gezondheidszorg.

Vergaderschema Adviesraad Sociaal Domein 2020

Bekijk hier het actuele vergaderschema van de Adviesraad Sociaal Domein.

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met de adviesraad? Mail dan naar info@adviesraadsociaaldomeingr.nl

Website

Kijk voor meer informatie op de eigen website van de adviesraad. Hier vindt u informatie over de taken van de adviesraad, de samenstelling, het vergaderschema, de notulen, de jaarverslagen en de aan het college uitgebrachte adviezen.

Cliëntenraad Participatiewet

Iedere gemeente is volgens de wet verplicht om cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het beleidsproces. Cliënten en hun vertegenwoordigers moeten de ruimte krijgen om mee te denken en advies te geven. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. En die kan van die inbreng profiteren en het beleid beter afstemmen op de doelgroep. De gemeente Gilze en Rijen heeft hiervoor een cliëntenraad Participatiewet.

De cliëntenraad Participatiewet adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid dat gaat over werk en inkomen. Deze raad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Zij behartigen de belangen van cliënten en adviseren vanuit het perspectief van die cliënten. Op hun website vind je hierover meer informatie: www.clientenraadgilzerijen.nl.