Klachten en bezwaar

U leest hier waar u terecht kunt met uw klacht of bezwaar.

Melding Openbare Ruimte

De zorg van de openbare ruimte is een taak van de gemeente. De gemeente streeft ernaar om alle zaken in de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding openbare ruimte bij de gemeente. U kunt bijvoorbeeld een melding openbare ruimte doen bij: een verzakte stoep, afval in uw straat, kapotte speeltoestellen, niet-werkende lantaarnpalen of het snoeien van groen. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.

Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app. Voor meldingen over water kunt u terecht bij MeldpuntWater.

Klachten over geluidshinder

Geluidshinder door vliegtuigen en helikopters

Het werk van de krijgsmacht kan voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld tijdens oefeningen of in het verkeer. U kunt dan een klacht indienen en bij schade een schadeclaim. Meer informatie kunt u raadplegen via de website van Defensie.

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Klacht indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken. Op dit formulier kunt u aangeven of u een reactie wilt via e-mail of per telefoon. Wilt u liever uw klacht telefonisch indienen? Dat kan. U kunt uw klacht inspreken via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven).

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide). Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven.

Geluidshinder door treinen

Voor klachten over geluidshinder door treinen kunt u terecht bij Prorail. U kunt het contactformulier invullen of bellen naar 0800-776 72 45 (gratis).

Klacht over handelen gemeente

Bent u benadeeld door handelen van een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dien dan een klacht in bij de gemeente.

 • Online: Online een klacht indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Mondeling: De praktijk leert dat een gesprek een goede methode is om uw klacht direct op te lossen. Kiest u hiervoor, dan bespreekt u uw klacht met degene over wie u wilt klagen of zijn/haar leidinggevende. Lukt het niet uw klacht in een gesprek op te lossen, dan vragen wij u uw klacht op papier te zetten.
 • Schriftelijk: Wanneer u ervoor kiest uw klacht schriftelijk in te dienen, dan moet u een brief schrijven. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier of u kunt zelf een brief opstellen. In uw brief moet u in ieder geval vermelden: uw naam, adres en telefoonnummer; de datum waarop u de brief schrijft; het feit of de gedraging waarover u klaagt; uw handtekening. U kunt uw klachtenbrief sturen naar: College van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen

Wat gebeurt er als u een klacht indient?

Eerst kijken we of wij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Als uw klacht voldoet aan onderstaande punten, gaan wij uw klacht verder onderzoeken:

 • Het is een kwestie waarover u nog niet eerder een klacht heeft ingediend.
 • Uw klacht gaat over het gedrag van een medewerker of bestuurder van de gemeente en niet over een besluit of het gemeentelijk beleid.
 • De gedraging waarover u klaagt, is in de afgelopen twaalf maanden gebeurd.
 • U heeft geen bezwaar- of beroepschrift ingediend en had dat ook niet kunnen doen over deze kwestie.

Hoe behandelen wij uw klacht?

 1. Als wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging.
 2. Eén van onze medewerkers neemt contact met u op om, als dat nodig is, meer informatie over de klacht te krijgen
 3. We maken een afspraak met u voor een gesprek, waarin u uw klacht kunt toelichten.
 4. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt.
 5. A Het kan zijn dat u het gesprek met de gemeentelijke vertegenwoordiger al voldoende vindt. Dit kan gebeuren, als u genoegen neemt met eventuele excuses, een nadere uitleg of een keurige brief.
  We stoppen dan met de behandeling van uw klacht en zullen dat dan schriftelijk aan u bevestigen.
  B Leidt zo’n gesprek niet tot een oplossing, dan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw klacht. In principe neemt het college dit besluit binnen zes weken na ontvangst van uw klacht. Als dat nodig is, verlengen wij de termijn van zes weken met maximaal vier weken.
 6. Telkens informeren wij u hierover schriftelijk.

Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Bezwaarschrift indienen

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het oneens met een aanslag die de gemeente u heeft opgelegd.

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer naar het besluit kijken en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank. Wilt u bezwaar maken? U kunt online een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor Dig​​​​​​​iD nodig.

Een schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. (Bestuursorgaan invullen), Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Om welk besluit het gaat.
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online

Planschade

Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt dit online doen via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (met DigiD), of download hier het formulier (PDF, 49 kb) .

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt dit behandeld volgens onze Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Gilze en Rijen 2008. Deze regeling bepaalt onder andere dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade een drempelbedrag van € 300,00 moet worden betaald en dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. Het drempelbedrag van € 300,00 krijgt u overigens terug indien uw aanvraag door het college van burgemeester en wethouders wordt toegekend.

Wmo toezicht

Meldplicht en toezicht bij calamiteiten- en geweldsincidenten

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen.

In artikel 3.4 van de Wmo is opgenomen dat een aanbieder onverwijld melding doet van:

a. iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;

b. geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is de GGD Hart voor Brabant aangewezen als toezichthouder voor dit soort meldingen.

Hoe kunt u een melding maken?

Gecontracteerde Wmo-aanbieders zijn verplicht calamiteiten en geweldsincidenten binnen twee werkdagen te melden bij de toezichthouder via:

www.ggdhvb.nl/professionals/ik-wil-iets-melden/meldpunt-toezicht-wmo

Op deze site staat een standaard meldformulier en een toelichting over de procedure.

U kunt ook telefonisch een calamiteit of geweldsincident doorgeven via 088 368 68 35 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).