Brabantpark

Bij bodemonderzoek in het Brabantpark en in het gebied van de vloeivelden (gedeelte Heikantsestraat, Stormstraat, gedeelte Talmastraat, gedeelte van Oldenbarneveldtlaan, gedeelte Mgr. Schaepmanstraat) in Rijen is een verhoogd gehalte chroom III in de grond ontdekt.

Bodemonderzoeken afgerond

De laatste informatiebijeenkomst over de verontreiniging van de bodem van de voormalige vloeivelden bij het Brabantpark hebben we op 2 juli 2013 gehouden. Tijdens deze avond hebben we verteld dat er nader onderzoek uitgevoerd moest worden. Dit om het met chroom III verontreinigde gebied in kaart te brengen. Dit nader onderzoek is nu afgerond.

Wat is het vervolg?

De rapporten sturen we door naar de Provincie (het bevoegd gezag). Via de Provincie krijgen de betrokken bewoners een brief met verdere informatie over de kadastrale aantekening van de percelen waar wij chroom III hebben aangetroffen.

Geen gezondheidsrisico’s

“Er is geen sprake van gezondheidsrisico’s”. Dat benadrukte wethouder Lavooij in zijn openingswoord op de informatieavond op 2 juli jl. voor bewoners van het Brabantpark en de voormalige vloeivelden.

Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de grond hier een verhoogd gehalte aan chroom III bevat. De aangetroffen concentraties liggen weliswaar boven de gestelde landelijke norm, maar zijn niet zodanig dat ze een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Op de drukbezochte bijeenkomst keek de gemeente samen met de bewoners naar de resultaten die de bodemonderzoeken tot nu toe hebben opgeleverd. Onderzoeksbureau BK Bodem en GGD waren aanwezig om de nodige informatie te geven. Inwoners stelden veel vragen, waarvan de meeste betrekking hadden op de volksgezondheid.

In het Brabantpark beperkt de verontreiniging zich tot het park zelf. De tuinen van de aanliggende percelen zijn schoon. In het gebied van de vloeivelden (gedeelte Heikantsestraat, Stormstraat, gedeelte Talmastraat, gedeelte van Oldenbarneveldtlaan, gedeelte Mgr. Schaepmanstraat) heeft het eerste onderzoek uitgewezen dat ook daar een verhoogd gehalte aan chroom III in de boven- en ondergrond zit. Het onderzoeksbureau BK Bodem gaat hier (net als in het Brabantpark gebeurd is) een uitgebreider onderzoek uitvoeren om de verontreiniging gedetailleerder in beeld te brengen en af te bakenen.

De vaststelling van de verontreiniging betekent wel dat de betrokken percelen nu een zogenaamde kadastrale aantekening van de Provincie krijgen. Ook mogen bewoners niet zomaar grond uit hun tuin afvoeren, maar moeten zij dit voortaan vooraf melden bij de gemeente. Ze kunnen vervolgens deze grond kwijt in een speciale container op de milieustraat. De gemeente voert deze grond af naar een grondreinigingsbedrijf.

Ook het grondwater op zowel het Brabantpark als de voormalige vloeivelden is onderzocht. In het grondwater zijn geen noemenswaardige verhoogde concentraties van de onderzochte stoffen aangetroffen.

Meest gestelde vragen

Bodemverontreiniging Brabantpark en het gebied van de voormalige vloeivelden (gedeelte Heikantsestraat, Stormstraat, gedeelte Talmastraat, gedeelte van Oldenbarneveldtlaan, gedeelte Mgr. Schaepmanstraat)

1. Wat is er in mijn straat gevonden?

In het Brabantpark en het gebied van de voormalige vloeivelden is een verhoogd gehalte aan chroom 3 in de bodem gevonden. Deze concentratie chroom 3 komt boven de gestelde landelijke norm uit.

2. Is deze concentratie chroom 3 gevaarlijk voor de gezondheid van mijn gezin?

De gevonden gehaltes geven geen gezondheidsrisico’s, ook niet voor kinderen. Zij kunnen zonder enige beperking in de speeltuin in het Brabantpark spelen. Ook spelen in de tuinen van de woningen op de voormalige vloeivelden geeft geen gezondheidsrisico. Kinderen zijn niet extra gevoelig voor chroom en bovendien zijn de aangetroffen concentraties zodanig laag, dat zij geen extra risico lopen op negatieve effecten voor de gezondheid. Kinderen vormen dan ook geen specifieke aandachtsgroep.

3. Moet het zand in mijn voor-/achtertuin afgegraven (gesaneerd) worden?

Afgraven van grond is bij deze concentratie niet nodig.

4. De grond hoeft niet afgegraven (gesaneerd) te worden, maar ik wil dat wel. Op wie kan ik de kosten verhalen?

Wilt uw uw tuin laten afgraven, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

5. Ik heb aardbeien in mijn tuin staan en sla. Kan ik die gewoon opeten?

Als u zelfgeteelde groenten en fruit normaal ‘huishoudelijk’ wast, dan kunt u ze gewoon eten. Dat heeft geen invloed op uw gezondheid. De gehalten aan chroom zijn beneden de 50 cm veel hoger dan in de bovenste 50 cm. De wortels van gewassen die geschikt zijn voor consumptie, liggen niet op deze diepte. Ze wortelen in de zone van 0 tot 30 cm. Daarom zal geen opname van betekenis van chroom via deze route plaatsvinden.

6. Wij eten altijd groenten uit eigen tuin en onze kinderen hebben jarenlang in de zandbak gespeeld. Moeten we nu onze gezondheid laten checken?

Het is niet nodig om uw gezondheid te laten checken. Er is immers geen sprake van een verhoogd gezondheidsrisico. Maakt u zich toch zorgen en heeft u vragen over uw gezondheid, dan kunt u altijd contact opnemen met de GGD (telefoonnummer 0900 3 68 68 68).

7. Is deze concentratie chroom 3 gevaarlijk voor dieren?

Nee. Ook al krijgen honden en katten door hun snuffelgedrag meer grond binnen dan mensen, zij lopen geen risico.

8. Kan ik in mijn tuin graven?

U kunt gewoon graven in de tuin. Op grond van de huidige informatie stelt de GGD dat werken in de tuin tot 50 cm diepte niet tot een verhoogd risico voor de gezondheid leidt. Uit de metingen blijkt dat op grotere diepte soms hogere concentraties voorkomen, maar ook daarvan is de verwachting dat dit niet tot risico’s voor de gezondheid leidt, omdat de contactmomenten met grond uit deze diepte heel beperkt of afwezig zullen zijn. Wel valt de verontreiniging onder de wet bodembescherming. Dat betekent dat er door een beschikking van de Provincie beperkingen zijn als u grond wilt afvoeren( bij aanleggen van een vijver bijvoorbeeld, een zitkuil of een zwembad.

9. Door de bodemverontreiniging zijn er beperkingen voor het afvoeren van grond. Wat houden die beperkingen in?

Uw perceel heeft door een beschikking van de Provincie een zogenaamde kadastrale aantekening gekregen. Dat wil zeggen dat u niet zomaar grond mag afvoeren, maar dat u dit vooraf moet melden.

10. Wat moet ik concreet doen als ik grond wil afvoeren?

U meldt de grondafvoer vooraf bij de gemeente, die dit weer naar de Provincie doorspeelt. De gemeente gaat regelen dat u de grond vervolgens in een speciale container op de milieustraat kwijt kunt. Tot 5 kubieke meter grond kunt u gratis brengen.

11. Kan ik bezwaar aantekenen tegen deze beschikking van de Provincie?

U kunt daar bij de Provincie een bezwaar tegen indienen.

12. Wat mag ik nog wel in mijn tuin doen en wat niet meer?

U kunt uw tuin gewoon als sier-, moes- en speeltuin gebruiken. Het enige wat u niet meer mag doen is grond zomaar afvoeren.

13. Ik ben in verwachting en ben bang voor de gezondheid van de baby.

U hoeft zich geen zorgen te maken over een mogelijk effect op de gezondheid van uw baby. De normen waaraan de GGD de mogelijke blootstelling toetst, beschermen ook gevoelige groepen zoals kinderen, zwakkeren en ouderen. Deze bodemverontreiniging brengt geen extra risico’s met zich mee. Hebt u nog aanvullende vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de GGD (telefoonnummer 0900 3 68 68 68).

14. Ik heb kanker (gehad), kan dat daar aan liggen?

Nee, het chroom dat in de bodem zit is met name chroom 3. Dat is niet kankerverwekkend. Chroom 6, dat wel gevaarlijk voor de volksgezondheid kan zijn, is op sommige plaatsen in lage concentraties aangetoond. De aangetroffen gehalten aan chroom 6 in de bodem liggen ver onder de gezondheidskundige norm.

15. Ik heb gezondheidsklachten, kan dat aan de bodemverontreiniging liggen?

Op basis van de nu beschikbare meetresultaten is er op geen enkele wijze sprake van een verhoogd gezondheidsrisico en dus ook niet van een verhoogde kans op het krijgen van ziekten of aandoeningen die een oorzaak zouden hebben in de aangetroffen bodemverontreiniging. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid in relatie tot de bodemverontreiniging, dan kunt u contact opnemen met de GGD (telefoonnummer 0900 3 68 68 68).

16. Wie is juridisch verantwoordelijk voor het ontstaan van deze bodemverontreiniging?

Er is geen verantwoordelijke aan te wijzen, het gaat hier om een oude verontreiniging.

17. Wie is aansprakelijk?

De vervuiling is vóór 1975 ontstaan. Dan is er geen sprake van aansprakelijkheid.

18. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van woonstichting Leystromen?

Ook hier geldt: de vervuiling is vóór 1975 ontstaan. Dan is er geen sprake van aansprakelijkheid.

19. Ik heb mijn huis te koop staan. Wat als ik dat niet verkocht krijg? Op wie kan ik de schade verhalen?

U kunt dit op niemand verhalen.

20. Mijn huis wordt minder waard. Kan ik een claim indienen bij de gemeente?

U kunt geen claim indienen bij de gemeente.

21. Wanneer komen de onderzoeksrapporten beschikbaar?

De onderzoeksrapporten van het Brabantpark en van de (eerste bevindingen van de) voormalige vloeivelden verschijnen rond 15 juli aanstaande op www.gilzerijen.nl/brabantpark. De resultaten van het nog uit te voeren onderzoek verwachten we in het laatste kwartaal van 2013.

22. Hoe houdt de gemeente ons op de hoogte van de ontwikkelingen?

 • Nieuwe ontwikkelingen publiceren wij steeds op www.gilzerijen.nl/brabantpark. Daar vindt u ook de meestgestelde vragen, de onderzoeksrapporten en andere achtergrondinformatie.
 • U kunt ons volgen op Facebook en Twitter.
 • Wij publiceren op de gemeentelijke pagina’s in Weekblad Gilze en Rijen.
 • Wanneer daar aanleiding toe is, informeren wij de bewoners in de betrokken straten rechtstreeks via een nieuwsbrief ( die ook op onze website verschijnt).

23. Ik heb geen internet, hoe kom ik aan informatie?

 • Op de gemeentelijke infopagina in Weekblad Gilze en Rijen houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
 • Voor de actualiteit op onze website kunt u bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis terecht; u kunt daar op internet.
 • U kunt ook altijd bellen naar onze medewerkers Johan Stabel, telefoonnummer 0161-290151 en Patricia Roos, telefoonnummer 0161-290356 of naar het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0161.

24. Wat betekent de kadastrale aantekening van de Provincie voor de WOZ-waarde van mijn huis?

De gemeente heeft een taxateur opdracht gegeven om voor het jaar 2014 naar de WOZ-waarde van de betrokken huizen te kijken, zodat we die kunnen bijstellen als dit nodig is.

25. Gaat de gemeente onder de (voormalige) bewoners van deze straten een gezondheidsonderzoek doen om uit te sluiten dat er een risico is?

De gemeente gaat geen gezondheidsonderzoek doen. De GGD ziet hier geen aanleiding toe. De stof chroom III is immers niet in die mate gevonden dat er gezondheidsklachten aan toe te schrijven zijn.

26. Waar kan ik terecht met vragen?

 • Voor vragen over uw gezondheid kunt u rechtstreeks contact opnemen met de GGD (telefoonnummer 0900 3 68 68 68).
 • Voor vragen over het bodemonderzoek of over afvoer van grond kunt u bellen naar onze medewerkers Johan Stabel, telefoonnummer 0161-290151 en Patricia Roos, telefoonnummer 0161-290356 of mailen naar johanstabel@abg.nl en patriciaroos@abg.nl.
 • U kunt ook bellen naar ons Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0161.
 • Voor vragen die de woonstichting aangaan, kunt u contact opnemen met Woonstichting Leystromen, telefoonnummer 088 031 33 00 of mailen naar info@leystromen.nl