College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester D. (Derk) Alssema

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking algemeen
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Burgerzaken
 • Representatie en kabinetszaken
 • Opvang asielzoekers en naturalisatie
 • Opvang zwerfdieren
 • Evenementen, kermissen en markten
 • Vliegbasis en COVM
 • Burgerparticipatie
 • Toerisme en recreatie

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122

Social media

Wethouder Corné Machielsen

Leefomgeving

 • Ruimtelijke Ordening incl. Omgevingswet
 • Grondzaken en grondbedrijf
 • Volkshuisvesting (wonen)
 • Sport
 • Verkeer en vervoer
 • Klimaatadaptatie in de fysieke ruimte
  • Beheer openbare ruimte en sportvelden (grijs en groen)
  • Water, riolering en ondergrondse infrastructuur
  • Natuur, landschap en groen
  • Milieu en afval
 • Eerste locoburgemeester

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122.

Social media

Wethouder Merijn Scheifes

Financiën, economie en ABG

 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie
 • Financiën
 • Dienstverlening, KCC en communicatie
 • Bedrijfsvoering, automatisering en ABG
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop, facilitair en gebouwenbeheer
 • Bibliotheek en sociaal-culturele centra
 • Project Spoorzone
 • Nieuwbouwlocatie Margriethal
 • Visie gemeente Gilze en Rijen 2040
 • Derde locoburgemeester

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342.

Wethouder Marielle Doremalen

Sociaal domein en cultuur

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sociaal beleid (en dorpsteams) inl. Inclusiebeleid
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Doelgroepenvervoer
  • Beschermd wonen
 • Participatie en sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Tweede locoburgemeester

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342.

Social media

Gemeentesecretaris P.A.M. (Monique) van Bavel

Postbus 73, 5120 AB Rijen

E-mail: moniquevanbavel@gilzerijen.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821449.

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Machielsen vervangt burgemeester Alssema voor de burgemeesterstaken
 • Wethouder Doremalen vervangt wethouder Machielsen
 • Wethouder Machielsen vervangt wethouder Scheifes
 • Wethouder Scheifes vervangt wethouder Doremalen

Externe vertegenwoordiging

In het verlengde van de portefeuilleverdeling, zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers in organen van de zgn. verbonden partijen als volgt:

 • ABG-organisatie: Burgemeester Alssema en wethouder Scheifes
 • Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant: Burgemeester Alssema
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Burgemeester Alssema
 • Brabant Water NV: Burgemeester Alssema
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten: Burgemeester Alssema
 • Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord: Burgemeester Alssema
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Wethouder Machielsen
 • Bestuurlijk overleg Stedelijke regio Breda Tilburg (verstedelijkingsakkoord): Wethouder Machielsen
 • Portefeuilleoverleggen ROV, Fysiek, Mobiliteit en Milieu & afval Regio Hart van Brabant: Wethouder Machielsen
 • Portefeuilleoverleggen Fysiek en Economie Regio Hart van Brabant: Wethouder Scheifes
 • Bestuurlijk overleg Publiek ontwikkelbedrijf REKS: Wethouder Scheifes
 • Gate2 BV: Wethouder Scheifes
 • Midden-Brabant Poort CV: Wethouder Scheifes
 • Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen: Wethouder Scheifes
 • Stichting Inkoopbureau West-Brabant: Wethouder Scheifes
 • Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant: Wethouder Doremalen
 • Portefeuilleoverleggen Arbeidsparticipatie en Maatschappelijke ontwikkeling Regio Hart van Brabant: Wethouder Doremalen
 • Diamantgroep: Wethouder Doremalen
 • GGD Hart van Brabant: Wethouder Doremalen

Nevenfuncties college

Ambtshalve nevenfuncties burgemeester Derk Alssema (onbezoldigd)

 • Voorzitter ABG-organisatie
 • Lid Bestuurlijke Commissie Bevolkingszorg
 • Lid Aandeelhouderscommissie Brabant Water
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van burgemeester Derk Alssema (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van burgemeester Derk Alssema (onbezoldigd)

 • Ambtenaar van de burgerlijke stand

Ambtshalve nevenfuncties wethouder Corné Machielsen (onbezoldigd)

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur OMWB

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Corné Machielsen (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Corné Machielsen (onbezoldigd)

 • Geen

Ambtshalve nevenfuncties wethouder Merijn Scheifes (onbezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Merijn Scheifes (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Merijn Scheifes (onbezoldigd)

 • Eigenaar van eenmanszaak

Ambtshalve nevenfuncties van wethouder Marielle Doremalen (onbezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Marielle Doremalen (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Marielle Doremalen (onbezoldigd)

 • Geen

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2022-2026 (PDF, 4.381 kb)  staan de afspraken die het college maakte voor de periode 2022-2026.

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Spreekuur college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neemt u dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.