Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.
Jan Boelhouwer (Foto: Vincent Jansen)
foto Hans Janssen

Burgemeester A.J.W. (Jan) Boelhouwer

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid, rampen en calamiteiten incl. veiligheidszaken vliegbasis
 • Brandweer, jeugdbrandweer en politie
 • Veiligheidsregio, GHOR, RAV (ambulancezorg) en GMK (meldkamer)
 • Handhaving (APV en RO zaken en algemeen)
 • Horeca- kermissen- evenementen
 • Regionale samenwerking algemeen
 • Coördinatie ambtelijke fusie
 • Wettelijke taken burgemeester op gebied burgerzaken en kabinetszaken
 • Vergunningverlening en handhaving APV (waaronder BOA’s) en bijzondere wetten
 • Naturalisatie, opvang allochtonen, COA/AZC
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Vliegbasis Gilze-Rijen (eerste aanspreekpunt en veiligheidszaken)
 • Contacten religieuze instellingen en begraafplaatsen
 • Opvang zwerfdieren, dierenwelzijn
 • Internationale betrekkingen (waaronder partnergemeenten en jumelages)
 • Algemeen beleid representatie
Willem Starreveld (Foto: Jacomijn Dijkers)
foto Ina Batenburg

Wethouder W.H. (Willem) Starreveld

Portefeuille:

 • 1e locoburgemeester
 • Plaatsvervangend lid van de COVM in plaats van de burgemeester
 • Ruimtelijke Ordening en vergunningverlening
 • Duurzaam bouwen
 • Woningbouwprojecten en structuurvisie
 • Volkshuisvesting, CPO
 • Grondzaken, Grondbedrijf algemeen
 • Verkeer en vervoer (incl. milieuzaken)
 • Water en riolering
 • Spooraangelegenheden (incl. milieuzaken)
 • Buitengebied en agrarische zaken
 • Openbaar vervoer regiotaxi en leerlingenvervoer
 • Ondergrondse infrastructuur
 • CV Midden-Brabant Poort

Politieke partij: Kern'75

Rolph Dols (Foto: Vincent Jansen)
foto Peter Smit

Wethouder R.W.F. (Rolph) Dols

Portefeuille:

 • 2e locoburgemeester
 • Financiën
 • Belastingen, heffingen en WOZ
 • Verzekeringen
 • Personeel en organisatie
 • Inkoopbureau
 • Burgerzaken (uitgezonderd wettelijke taken burgemeester) en Klantcontactcentrum
 • Ontwikkeling dienstverlening en digitalisering
 • Documentaire informatievoorziening, post en archief
 • Facilitaire zaken / gemeentelijke gebouwen
 • Automatisering en informatievoorziening
 • Sociale zaken en re-integratie
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Bedrijfsvestiging en verkoop bedrijfskavels
 • Markten en standplaatsen
 • Toerisme en recreatie
 • Personele aangelegenheden ambtelijke fusie
 • Milieu en economische aangelegenheden Vliegbasis (w.o. COVM)
 • Coördinatie decentralisaties
 • Afwikkeling contract Attero
 • Aandeelhouder Midden-Brabant Poort BV

Politieke partij: CDA

Aletta van der Veen (Foto: Jacomijn Dijkers)
Foto Wim Lemmens

Wethouder A. (Aletta) van der Veen

Portefeuille:

 • Jeugd en jongeren
 • Onderwijs (onderwijshuisvesting, volwasseneneducatie)
 • Kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid (waaronder GGD inclusief jeugdgezondheidszorg)
 • Sport (inclusief sportaccommodaties)
 • Sluitende aanpak jongeren (in samenwerking met burgemeester)
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Beheer en onderhoud openbare buitenruimte
 • Natuur, landschap en biodiversiteit
 • Leerplicht

Politieke Partij: Kern'75

Ariane Zwarts (Foto: Visual Thinking)
Foto Wim Lemmens

Wethouder A. (Ariane) Zwarts

Portefeuille:

 • Neemt namens het college zitting in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
 • Kunst en cultuur (inclusief culturele invulling programma brede school)
 • Sociaal culturele centra
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderen en gehandicapten
 • Maatschappelijk werk
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Muziek
 • Bibliotheek
 • Project nieuw zwembad- sporthal
 • Communicatie algemeen
 • Burgerparticipatie algemeen
 • Milieu en duurzaamheid (incl. niet verkeersgerelateerde milieuzaken)
 • Afval

Politieke Partij: Gemeentebelang

Gerard Vlekke
foto Ineke Depmann

Gemeentesecretaris G.J.F.M. (Gerard) Vlekke

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2014-2018 (PDF, 456 kb)  staan de afspraken die het huidige college maakte in 2014.

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Spreekuur college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neemt u dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.