Herbestemming Tropical-Margriethal

Er komen een nieuwe sporthal en woongebouw op de plaats van het sportcomplex Tropical-Margriethal: een nieuw groen en duurzaam woonhart in Rijen. Het wordt een gebied waar voldoende ruimte is om te wonen, te sporten, te spelen en te genieten van de buitenruimte. Een gebied dat aansluit op de wijk en iets kan toevoegen.

Geld voor nieuwbouw sporthal en inrichting buitenruimte

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de sporthal en de inrichting van de buitenruimte. Dit krediet is gebaseerd op de vastgestelde stedenbouwkundige gebiedsvisie en de vastgestelde programma’s van eisen voor de sporthal en de inrichting van de buitenruimte. Deze vindt u onderaan de pagina.

Wie denken mee?

Omwonenden, toekomstige gebruikers en ervaringsdeskundigen zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de sporthal en inrichting van de buitenruimte.

Er is een drietal werkgroepen dat meedenkt in verschillende fases. De omwonenden zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Omgeving. De gebruikers van de sporthal zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Sporthal. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen (bewoners met een lichamelijke beperking) meegedacht over de toegankelijkheid van de sporthal en de buitenruimte.

Wat zijn de plannen voor de openbare ruimte en het groen in het gebied?

Het ontwerp van de inrichting van de buitenruimte laat zien dat er een grotere verscheidenheid aan bomen en meer biodiversiteit in het gebied komt. Dorst hoeven de bomen, struiken en planten straks niet te hebben. Het hemelwater stroomt niet naar het riool maar zakt de grond in. Vanwege de (sociale) veiligheid en om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe sporthal en de appartementen kappen we bomen. Samen met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze Rijen hebben we bekeken hoe we de meeste (gezonde) bomen kunnen behouden en waar we ook bomen terug gaan planten. Het totaal aantal bomen in het plangebied blijft op deze manier intact. Brede voetpaden die aansluiten op de aanliggende straten maken het gebied open en toegankelijk. Fietsers kunnen straks parkeren bij de sporthal of het woongebouw. Auto’s parkeren aan de randen van het gebied.

Landschapsarchitect Jeroen Marseille (Marseille Buiten) heeft een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte uitgewerkt. Dit is besproken met leden van eerdergenoemde werkgroepen en de ervaringsdeskundigen. Het college heeft dit ontwerp vastgesteld. Het ontwerp vindt u onderaan de pagina. De buitenruimte leggen we in fasen aan, parallel aan de bouw van de sporthal en het woongebouw.

Meer over de nieuwe sporthal

De sporthal is bedoeld voor bewegingsonderwijs (Burgemeester van Mierlo school en de Vijf Eiken school), trainingen door sportverenigingen en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen. Omdat iedereen mee moet kunnen doen, zijn diverse ruimtes ook geschikt voor gebruik door mensen met een beperking. De gemeente wil daarnaast een zo duurzaam mogelijke sporthal bouwen. Daarom zijn ook nadere duurzaamheidseisen opgenomen.

Het college heeft het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal in het plangebied herbestemming Tropical – Margriethal in Rijen vastgesteld. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van de externe werkgroepen Sporthal en Omgeving, de interne projectgroep van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit onze gemeente.

Op basis van de gebiedsvisie (vastgesteld in 2020) en het Programma van Eisen (vastgesteld in 2021) heeft architectenbureau DiederenDirrix het ontwerp van de sporthal uitgewerkt. (zie foto definitief ontwerp onderaan deze pagina)

Wanneer start de bouw van de sporthal?

Het college heeft Van der Horst aannemers opdracht gegeven om de sporthal Rijen te bouwen. In april richt de aannemer het bouwterrein in. Daarna start de bouw van de sporthal. Van der Horst betrekt de directe omgeving bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook schenkt de aannemer veel aandacht aan de veiligheid rondom de bouwplaats.

Wilt u de bouw volgen? Download de bouwapp

U kunt de bouw volgen via de bouwapp van de aannemer. Via deze app blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de bouw. Ook kunt u via de app vragen stellen. Download de app via de appstore of via Google play. Kies voor van der horst bouwapp.

Wat is er al bekend over het woongebouw?

Het college heeft projectontwikkelaar J.A. van Gisbergen geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van het woongebouw. Uitgangspunt is daarbij de stedenbouwkundige gebiedsvisie met de daarin aangegeven kaders zoals de opvallende ovale vorm en de maximale bouwhoogte. Deze vindt u onderaan de pagina. Het complex bestaat uit 19 appartementen. Architect Kees van Beijsterveldt uit Gilze ontwerpt het gebouw. Na de zomer presenteren de projectontwikkelaar en de architect het voorlopig ontwerp aan de werkgroep Omgeving en de gemeente. Voor het woongebouw is een aangepast bestemmingsplan nodig. Om het woongebouw te kunnen realiseren, moeten we de bestemming van een deel van het plangebied wijzigen naar een woonbestemming. De bestemmingsplanprocedure hiervoor is gestart. Het college van B&W stelt het ontwerp bestemmingsplan vast. Daarna ligt het plan ter inzage via de gebruikelijke inspraakprocedure. Welstand heeft nu een positief advies uitgebracht over het schetsontwerp van het woongebouw. J.A. van Gisbergen BV vraagt daarom binnenkort ook de vergunning voor het bouwen van het woongebouw aan.

Wanneer start de bouw van het woongebouw?

Het terrein is vorig jaar bouwrijp gemaakt, de sporthal en het zwembad zijn gesloopt en de benodigde onderzoeken zoals bodemonderzoek en de inventarisatie van de bestaande bomen zijn uitgevoerd. De bodem is geschikt om te kunnen bouwen. Het streven is om in de zomer 2023 te starten met de bouw van het woongebouw. Dit hangt af van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Meld u dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief!

Heeft u vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het project ‘Herbestemming Tropical-Margriethal’ kunt u bellen of mailen naar de projectleider Jan Bras (janbras@abg.nl / tel. 088 38 21 121 ) of de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl / tel. 088 38 21 260).