Exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning nodig. Wilt u daar alcoholhoudende dranken schenken dan heeft u ook een alcoholwetvergunning (voormalige drank- en horecavergunning) nodig. Voor het schenken van alcohol bij evenementen buiten een horeca-inrichting (incl. terras) heeft u een ontheffing nodig.

Neem altijd vooraf contact op met ons via telefoonnummer 14 0161. Wij kijken samen met u wat u nodig heeft en geven graag aanvullende informatie en advies. U ontvangt vervolgens de benodigde aanvraagformulieren met de eventueel daarbij behorende Bibob-vragenformulieren.

U stuurt uw aanvraag en bijlagen naar Team APV en bijzondere wetten via apv@abg.nl of Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Wanneer en wie moet vergunningen aanvragen of laten wijzigen?

Zowel commerciële bedrijven zoals cafés, restaurants of discotheken, als inrichtingen die geëxploiteerd worden door een stichting of een vereniging (bijvoorbeeld sportkantines of cultureel centra) hebben een vergunning nodig voor het mogen schenken van (zwak) alcoholische dranken. Ook slijterijen moeten deze vergunning hebben.

U moet vergunningen aanvragen of laten wijzigen als:

 • u een horecabedrijf wilt starten;
 • u een horecabedrijf overneemt;
 • het horecabedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer overeenkomt met de vergunning
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een B.V. naar een eenmanszaak;
 • u nieuwe leidinggevenden wilt doorgeven.

Zowel de exploitatievergunning als de alcoholwetvergunning zijn in principe geldig voor onbepaalde tijd en pand- en ondernemersgebonden. U kunt ze dus niet overnemen van een andere ondernemer. Ook kunt u  eerder verkregen vergunningen niet overzetten naar een andere inrichting.

Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming om een openbare inrichting te gebruiken voor horeca-activiteiten. U mag dan bijvoorbeeld koffie/thee/frisdrank met een hapje serveren in uw inrichting of op het terras. In de exploitatievergunning staan voorschriften over de openbare orde en veiligheid in en in de omgeving van uw openbare inrichting.

Niet alleen cafés, restaurants of cafetaria’s hebben deze vergunning nodig, maar bijvoorbeeld ook buurthuizen, culturele centra of sportkantines. Ook als u een seksinrichting of escortbedrijf wilt beginnen, heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze geldt voor bepaalde tijd en kan twee keer worden verlengd. Zonder een exploitatievergunning mag u uw inrichting niet openen en exploiteren.

TIP: Check voor het aanvragen van een vergunning de bestemming van het pand

Bent u een startende horecaondernemer en heeft u een pand gezien waarin u graag een horecabedrijf wilt beginnen? Of wilt u een bestaand horecabedrijf overnemen of wijzigen? Raadpleeg alvast zelf  de bestemming van het pand via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het gebruik van het pand mag namelijk niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Alcoholwetvergunning

Wilt u ook alcohol schenken in uw inrichting? Vraag dan, naast de exploitatievergunning, ook een alcoholwetvergunning aan.

De alcoholwetvergunning is bestemd voor een:

 • Horecabedrijf: een bedrijf met als activiteit het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcohol voor gebruik ter plaatse. Voorbeelden: café, restaurant, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum
 • Slijterij 

Voorwaarden aanvragen alcoholwetvergunning

U als aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet, niet onder curatele staan en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Verder moet u  21 jaar of ouder zijn en beschikken over het diploma Sociale Hygiëne.

LET OP: alle aanvragers, dus ook alle vennoten bij een V.O.F. en alle bestuurders bij een B.V., moeten in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure voor een exploitatievergunning en alcoholwetvergunning houden we een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Uitzonderingen

We voeren geen Bibob-onderzoek uit als een vergunning wordt aangevraagd door:

 • een zogenaamde paracommerciële instelling. Denk aan stichtingen en verenigingen op het gebied van sport en welzijn, waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een 3e;
 • slijterijen.

Voor meer informatie over de Wet Bibob kijkt u bij de link 'Wet Bibob' onderaan deze pagina.

Wijzigen inrichting doorgeven

Wijzigt de oppervlakte van uw horeca inrichting, breidt u de inrichting uit of wilt u een (extra) terras in gebruik nemen? Geef dit onmiddellijk aan ons door. Ook wijzigingen in de rechtsvorm (denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijziging in de Kamer van Koophandel van B.V. naar V.O.F.), moet u bij ons melden. Mogelijk hebben deze wijzigingen gevolgen voor de eerder verleende vergunningen.

Leidinggevende bijschrijven

Wilt u een nieuwe leidinggevende bij laten schrijven op het aanhangsel bij uw alcoholwetvergunning? Download dan het formulier “aanvraagformulier wijzigen aanhangsel (PDF, 235 kb) ” en stuur dit naar ons toe. Stuur een kopie legitimatiebewijs en kopie Diploma Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) mee.

Schenken alcohol tijdens evenementen

Meestal mogen alleen horeca-inrichtingen met een alcoholwetvergunning (voormalige drank- en horecavergunning) bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij evenementen mag u buiten een horecabedrijf (inclusief terras) zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan met het formulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet (PDF, 35 kb) .

Behandeltermijnen

Na het eerste contact met ons plannen we een intakegesprek in. Tijdens dat gesprek geven we aan wat u nodig hebt. U krijgt de benodigde formulieren direct mee. Zodra u de gevraagde documenten heeft verzameld, maakt u een vervolgafspraak om de aanvragen met bijlagen in te leveren.

Zodra u de volledige aanvragen heeft ingediend, gaat de formele behandeltermijn van 8 weken in. Als er reden toe is, verlengen we deze termijn met 8 weken. Tijdens de behandeltermijn controleren we de documenten die u heeft aangeleverd en voeren we het Bibob-onderzoek uit. De aanvragers en overige personen die als leidinggevenden op de vergunning staan, screnen we altijd bij politie en justitie. Bij een aanvraag alcoholwetvergunning controleren we ook of de inrichting voldoet aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet.

We proberen de vergunning zo snel mogelijk te verlenen. Het helpt ons als u de aanvraag (inclusief de bibobformulieren) zo duidelijk en volledig mogelijk indient.

Uitzondering paracommercie

Voor aanvragen van paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen en welzijnsstichtingen, geldt een uitgebreide procedure. Dit wil zeggen dat we het voorlopig besluit, inclusief relevante stukken, eerst 6 weken ter inzage leggen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Na deze termijn neemt de burgemeester een definitief besluit.

Kosten (leges)

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Kosten
AanvraagKosten
Alcoholwetvergunning (artikel 3 Alcoholwet)€ 134,05
Exploitatievergunning (artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening)€ 134,05
Wijzigen van het aanhangsel€ 72,55
Wijzigen inrichting          € 72,55
Ontheffing sluitingstijd voor een openbare inrichting€ 95,85
Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet€ 13,25

Geluid tijdens festiviteiten

Collectieve festiviteiten

Ieder jaar wijst het college een aantal dagen of dagdelen aan waarop horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen zich niet hoeven te houden aan de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het jaar 2023 zijn voor de gemeente Gilze en Rijen de volgende dagen aangewezen:

 • Carnaval (17, 18, 19, 20 en 21 februari 2023)
 • Viering van koningsnacht (26 april 2023)
 • Viering van Koningsdag (27 april 2023)
 • Mollebosfist (27, 28 en 29 mei 2023)
 • Ronde van de Leren Zool (28 mei 2023)
 • Wielerweekend (1 en 2 juli 2023 Gilze)
 • Kermis Molenschot (27, 28, 29 en 30 juli 2023)
 • KPJ feestweekend (18, 19 en 20 augustus 2023 Gilze)
 • Kermis Gilze (1, 2, 3, 7 en 8 oktober 2023)
 • Kermis Rijen (15, 16, 17, 21 en 22 oktober 2023)

Incidentele festiviteiten

Verder mag een inrichting maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden. Tijdens deze festiviteiten mag er meer geluid zijn dan normaal is toegestaan. Denk hierbij aan een feest met liveband. U moet het college hiervan wel ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit in kennis stellen. Gebruik hiervoor het formulier 'incidentele festiviteit melden'. U vindt dit formulier bij downloads onderaan de pagina.

Wij publiceren de festiviteit zodat omwonenden tijdig op de hoogte zijn.

Overige vergunningen, ontheffingen en informatie

 • Wilt u een terras bij uw inrichting exploiteren, geef dit aan bij de aanvraag exploitatievergunning en eventuele aanvraag alcoholwetvergunning. Voeg bij uw aanvraag een situatieschets van het terras. In onze gemeente brengen we voor een terras op gemeentegrond geen huur in rekening
 • Wilt u meer dan 50 mensen binnenlaten in de inrichting, dan moet u een melding maken en/of heeft u een omgevingsvergunning nodig. U controleert dit op het omgevingsloket via www.aimonline.nl. Ook moet u via deze site een milieumelding doen in het kader van het Activiteitenbesluit
 • Voor het plaatsen van kansspelautomaten laat u uw speelautomatenexploitant een aanwezigheidsvergunning aanvragen
 • Wilt u uw horecagelegenheid buiten de toegestane sluitingstijden openhouden, vraag dan schriftelijk een ‘ontheffing sluitingstijd’ bij de burgemeester aan via apv@abg.nl
 • Meer informatie over sluitingstijden en schenktijden voor de paracommercie (sportkantines, culturele centra etc.) staan in onze Algemene Plaatselijke Verordening.