Besluiten Spoorzone

Op deze pagina vindt u een overzicht van besluiten over de spoorzone die sinds april 2023 zijn genomen.

Juli 2024: Rijk, provincie en gemeente ondertekenen bestuursovereenkomst

Rijk, provincie en gemeente maakten afspraken over het vernieuwen van de stationsomgeving Rijen. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Op 5 juli 2024 is de overeenkomst officieel ondertekend.

Juni 2024: Gemeenteraad besluit tot onteigening over te gaan

Voor het realiseren van de onderdoorgang in de Spoorzone is het nodig om 2 percelen aan te kopen. De raad heeft omwille van de planning besloten om tot onteigening over te gaan.

Juni 2024: Bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld

Tegen het bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen was 1 beroep ingesteld bij de Raad van State. In juni ontvingen we het bericht dat het beroep is ingetrokken. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

April 2024: College stelt het Voorlopig Ontwerp van de stationsomgeving vast

Op 30 april 2024 heeft het college besloten om het Voorlopig Ontwerp (VO) van de stationsomgeving vast te stellen. Ook heeft het college een reactienota vastgesteld. In deze reactienota staan alle reacties op het VO die tijdens bijeenkomsten in september en november 2023 zijn opgehaald. Het college informeert de gemeenteraad over dit besluit via een raadsinformatiebrief.

December 2023: Raad stelt het beeldkwaliteitsplan en de klanteisspecificaties vast

Het beeldkwaliteitsplan en de klanteisspecificaties zijn afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. Op 18 december besloot de gemeenteraad unaniem om de beide documenten aan te nemen.

November 2023: Raad besluit om het bestemmingsplan 'Stationsomgeving Rijen' vast te stellen

Op 20 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de stationsomgeving unaniem vastgesteld. De ter inzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl.

Augustus 2023: College besluit om het concept beeldkwaliteitsplan en de concept klanteisspecificaties vrij te geven voor alle betrokkenen en de gemeenteraad

De concepten van de klanteisspecificaties en het beeldkwaliteitsplan zijn klaar. Het college gaf iedereen de gelegenheid om te reageren op deze documenten tijdens de inloopbijeenkomsten van september en via onsgilzerijen.nl. Op 2 oktober 2023 besprak de gemeenteraad de documenten. De reacties hebben we gebruikt om de documenten af te ronden.

April 2023: Raad besluit om het project Spoorzone te hervatten

Omdat er nieuwe afspraken gemaakt zijn met het Rijk en de provincie over de kostenverdeling van het project heeft de raad ermee ingestemd om het project Spoorzone te hervatten.

Meer informatie

Lees meer over het project op de pagina Spoorzone