Spoorzone

De gemeente wil het gebied rondom het spoor zo ontwikkelen dat het er goed en veilig wonen, werken en reizen is. We willen een veilige oversteek, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons en geluidswerende maatregelen. En ook een frisse, groene en moderne uitstraling van de omgeving rond het station die past binnen Rijen. Daarbij willen we ook zorgen dat er een goede verbinding is met de rest van Rijen en met Rijen Zuid, dat in ontwikkeling is. Samen met inwoners, bedrijven, NS, ProRail, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een mooie, veilige en gezonde omgeving rond het spoor.

De plannen rondom het stationsgebied in Rijen

Omdat er veel ideeën en plannen samenkomen in het gebied rondom het spoor in Rijen spreken we ook wel van programma Spoorzone. Het gaat dus om een totaalaanpak van het gebied, waarbij er veel gaat gebeuren:

 • Nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor
 • Vervangen van een overweg en een overpad naar het perron door een onderdoorgang voor langzaam verkeer
 • Nieuwe toegangen tot het station
 • Een fietsenstalling aan beide kanten van het spoor
 • De aansluiting van de snelfietsroute Tilburg-Breda op het station
 • Geluidsschermen
 • De aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat

De planning

Lees het laatste nieuws en de planning voor de komende maanden in Nieuwsbrief #23 Spoorzone Rijen.

Op 3 april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het project Spoorzone te hervatten.

Tussen 2022 en begin 2023 lag het project stil. Dit was omdat er geen duidelijkheid was over de kosten. Na gesprekken met het Rijk en de provincie heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over wie welk deel van de kosten betaalt. Er wordt nu verder gewerkt in de volgende stappen:

 • Ontwerp maken
 • Bestemmingsplan vaststellen
 • Proceduretijd bestemmingsplan
 • Vergunningen aanvragen
 • Aanbesteding van de werkzaamheden
 • Start werkzaamheden realisatie onderdoorgang

De daadwerkelijke aanleg van de onderdoorgang vindt dan op zijn vroegst in 2026 plaats.

Praat mee over het ontwerp van de stationsomgeving

De gemeente maakt een nieuw ontwerp voor de omgeving rondom het station. Hiervoor hebben we eerst met ruim 90 omwonenden en andere betrokkenen gekeken naar hun wensen en behoeften. Met al deze informatie hebben we een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt van de stationsomgeving. Dit VO hebben we op 11 september laten zien aan de deelnemers van de werkgroepen. Op 13 september kon iedereen naar het VO komen kijken op inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis. U kan het voorlopig ontwerp nu ook online bekijken en mag daarop reageren. Dit kan u doen op de website OnsGilzeRijen.nl/spoor.

We vragen ook het college van B&W en de gemeenteraad om het VO te bespreken. Naast de gemeente moeten ook de provincie en het rijk akkoord gaan met de kostenraming. Als zij besluiten dat dit ontwerp verder kan worden uitgewerkt, maken we een Definitief Ontwerp (DO). Dit doen we op basis van de verzamelde reacties.

ProRail maakt het ontwerp voor het station. Dat gaat over de onderdoorgang, perrons, trappen, liften en fietsenstalling. In dit ontwerp houdt ProRail rekening met de wensen die eerder zijn opgehaald in de omgeving. Samen met ProRail hebben we klanteisspecificaties (KES) opgesteld en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze documenten zijn in concept klaar en kan u bekijken. Het beeldkwaliteitsplan geeft u een goed beeld van hoe de stationsomgeving er in de toekomst mogelijk uit komt te zien. Ook deze documenten staan op de website OnsGilzeRijen.nl/spoor.

Op basis van deze documenten en tekeningen is er ook een nieuwe animatie gemaakt. Deze korte video neemt u in vogelvlucht mee door de stationsomgeving en geeft een impressie van de plannen.

Brandweerzorg Rijen Zuid

Omdat de onderdoorgang alleen geschikt wordt voor langzaam verkeer kan de brandweer er straks niet doorheen rijden. Het is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid dat de brandweer snel ter plaatse is in geval van nood. Daarom is er door de gemeente en door Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar de snelste routes in de nieuwe situatie. Het laatste onderzoek is besproken met de mensen die hieraan hebben meegewerkt.

Voor een goede brandweerzorg in Rijen Zuid komen er in de toekomst verschillende brandweerroutes. De locatie van de melding in Rijen Zuid bepaalt hoe de brandweer rijdt. De mogelijke toekomstige aanrijdroutes gaan via de N631/N282, de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat en de Maczektunnel. Ook praat de gemeente met Defensie over ondersteunende brandweerzorg vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast wil de gemeente investeren in preventieve maatregelen in Rijen Zuid. Ze zijn hierover in gesprek met de brandweer en de veiligheidsregio.

Met bewoners uit de Militaire Wijk en de Grote Spie onderzoeken we de twee noodzakelijke doorsteken tussen deze twee wijken. Ook tijdens de bijeenkomsten op 11 en 13 september bespreken we dit met bewoners. Het college van B&W legt daarna het voorlopig ontwerp van de buitenruimte inclusief twee doorsteken vast. Dit doen zij op basis van het advies van de afdeling veiligheid en de Veiligheidsregio. Rekening houdend met de voorkeur van de bewoners en het definitief ontwerp van de militaire wijk.

 

Spoorwegovergang Vijf Eikenweg (N631)

De provincie Noord-Brabant werkt aan de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de provinciale weg N631 tussen Oosterhout en Rijen. De N631 heeft op dit moment een gelijkvloerse kruising met het spoor Breda-Tilburg. In samenwerking met ProRail maakt de provincie hier een spooronderdoorgang. In de onderdoorgang is ook ruimte voor de snelfietsroute Breda-Tilburg opgenomen. Door ProRail is er een kort filmpje gemaakt over hoe een van de aanwonenden de werkzaamheden beleeft. Bekijk voor alle informatie de website van de provincie: www.brabant.nl/n631. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de N631.

Geluidsschermen bij het spoor in Rijen

ProRail werkt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering aan het stiller maken van het spoor. Dat doen ze vooral door het plaatsen van geluidsschermen, raildempers of het treffen van gevelmaatregelen. ProRail heeft een saneringsplan gemaakt. Hierin staat op welke plekken welke geluidsmaatregelen nodig zijn om het geluid van het spoor te verminderen. Op de website van ProRail heeft ProRail de maatregelen in kaart gebracht. Het saneringsplan komt eind 2023 ter inzage. Dan kunnen inwoners reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Het is nog niet bekend wanneer de geluidsschermen geplaatst worden.

Overlast van spoortrillingen

Op de website van Prorail leest u meer over het trillingsonderzoek van ProRail. Voor de uitkomsten van de bewoners enquête van RijenTrilt uit 2018 kunt u contact opnemen met RijenTrilt. U kunt hen bereiken via e-mail rijentrilt@gmail.com of via Facebook www.facebook.com/Rijentrilt0161.

De gemeenten Gilze en Rijen, Oisterwijk en Oosterhout doen zelf ook onderzoek naar trillingen vanwege de overlast voor bewoners uit deze gemeenten. Zo krijgen we meer inzicht in de trillingen en kunnen we dit onderbouwen met “harde” cijfers. Afhankelijk van de resultaten kijken we met omwonenden naar hun mogelijkheden voor een proefproces tegen ProRail. De gemeente heeft de belangenvereniging Rijen Trilt betrokken bij de voorbereidingen. Spoorbeheerder ProRail verleent ook alle medewerking.

We lieten twee soorten metingen uitvoeren:

 1. Een second opinion van metingen volgens de SBR (Stichting Bouw Research). Dit is een richtlijn die we in Nederland gebruiken. De metingen die ProRail uitvoert, worden ook uitgevoerd volgens deze richtlijn. De metingen in opdracht van de gemeente zijn het begin 2020 afgerond en zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Hieruit blijkt dat er sprake is van hinder, maar niet van schade.
   
 2. Daarnaast liet de gemeente zogenaamde TILT-metingen uitvoeren. Deze metingen geven aanvullende informatie over schade en vooral de lage frequentie trillingen en rotaties. Deze metingen zijn geen onderdeel van de metingen volgens de SBR. Deze metingen zijn eind oktober 2019 gestart en medio 2020 geëindigd. Hieruit blijkt dat de woningen in de directe omgeving mechanisch belast worden. Of deze belasting ook kan zorgen voor schade, weten we niet. We kijken op dit moment hoe we dat het beste verder kunnen onderzoeken.

Snelfietsroute in Rijen

Tussen Breda en Tilburg komt een snelfietsroute: een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat u vlot op uw bestemming aankomt. De snelfietsroute komt door Rijen en langs station Gilze Rijen.

Besluiten door de gemeenteraad

Er zijn door de gemeenteraad al verschillende besluiten genomen die invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied rondom het station. Hier vindt u een kort overzicht van deze besluiten.

Bij deze besluiten horen ook officiële stukken, waarin u alle informatie uitgebreid kunt nalezen. Deze stukken vindt u op gilzerijen.raadsinformatie.nl. Vul het woord ‘spoorzone’ in bij het zoekvenster en u krijgt een overzicht van alle stukken te zien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl of via het telefoonnummer 088- 38 21 260).

Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan nu aan!

Meepraten over het ontwerp van de stationsomgeving kan op de website OnsGilzeRijen.nl/spoor. Op deze website ziet u in welke fase het ontwerp zich bevindt en kan u de plannen bekijken.