Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen heeft de samenwerking gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten aan het spoor in Rijen op te lossen. Denkt u daarbij aan oplossingen voor geluid, trillingen, dichte spoorwegovergangen en een verouderd station. We grijpen die oplossingen aan om de hele stationsomgeving te verbeteren. Omwonenden betrekken we bij de plannen. Voor deze mensen kunnen de verbeteringen in de stationsomgeving en langs het spoor grote gevolgen hebben.

Wat is de planning?

Er zijn een gebiedsvisie en een nieuw bestemmingsplan nodig.
Het voorontwerp bestemmingsplan komt in de loop van 2020 ter inzage te liggen.
Het bestemmingsplan is in 2021 te verwachten; dit is afhankelijk van ingediende inspraakreacties en zienswijzen.
In 2022 is het aan de gemeenteraad om een realisatiebeslissing te nemen. Het bestemmingsplan kan dan in 2023 vastgesteld zijn.

Wat zijn de plannen bij het NS-station/Julianastraat?

De gemeente Gilze en Rijen wil een spoorzone ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Centraal staat de stationsomgeving, de verbinding met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van Rijen Zuid.
De gemeente wil een veilige oversteek voor alle lokale verkeer, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons, geluidswerende maatregelen en een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de kern Rijen. Daar werken we  samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS, ProRail, inwoners en bedrijven aan.

Wat zijn de plannen bij de spoorwegovergang Vijf Eikenweg (N631)?

De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale weg. Voor de kruising van deze weg met het spoor gaat de voorkeur er naar uit om de weg onder het spoor door te laten gaan. Hiermee verdwijnt de spoorwegovergang aan de Vijf Eikenweg. Ten hoogte van de naastliggende kruising Nassaulaan wil de Provincie een rotonde aanleggen. Momenteel werkt de provincie uit hoe de tunnel er uit komt te zien en hoe dit ingepast wordt. Donderdag 6 december 2018 organiseerde de provincie Noord-Brabant een informatieavond over de aanpak van de N631. Op www.brabant.nl/n631 leest u meer over het project en staat een verslag van de informatieavond.

Wat is de rol van de gemeente in dit traject?

Het is aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen om het bestemmingsplan vast te stellen voor de ondertunneling bij de Vijf Eikenweg. Vervolgens legt de provincie samen met ProRail de tunnel aan. Het is de bedoeling dat in juni 2019 het voorontwerp bestemmingsplan gereed is. Medio 2020 is het de bedoeling dat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Komen er ook geluidschermen bij het spoor in Rijen?

In 2015 was er veel aandacht voor geluidsmaatregelen langs het spoor in Rijen. ProRail heeft raildempers geplaatst. Ook is er veelvuldig met bewoners gesproken over geluidschermen. Er waren voor- en tegenstanders van de (hoge) geluidschermen. In de planning was er toen sprake van een mogelijke aanleg van geluidschermen in 2017. Dit heeft echter niet plaats gevonden omdat we wilden wachten op de ontwikkelingen in de spoorzone.

Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer er geluidschermen komen en welke geluidschermen er komen.

Wat gebeurt er om de spoortrillingen te verminderen?

Op www.prorail.nl/documenten-trillingen-brabantroute leest u meer over het trillingsonderzoek van ProRail. De uitkomsten van de bewonersenquête van RijenTrilt uit 2018 vindt u op de www.rijentrilt.nl. 

De gemeenten Gilze en Rijen, Oisterwijk en Oosterhout doen onderzoek naar trillingen vanwege de overlast voor bewoners uit deze  gemeenten. Het doel van deze metingen is om meer  inzicht te krijgen in de trillingen en dit te kunnen onderbouwen met “harde” cijfers. Afhankelijk van de resultaten kijkt de gemeente met omwonenden naar hun mogelijkheden van een proefproces tegen ProRail. De gemeente heeft de belangenvereniging Rijen Trilt betrokken bij de voorbereidingen. Spoorbeheerder ProRail verleent ook alle medewerking. 

Er is sprake van twee soorten metingen.

  1. Een second opinion van metingen volgens de SBR (Stichting Bouw Research), dit betreft een richtlijn die we in Nederland hanteren. De metingen die ProRail uitvoert, worden ook uitgevoerd volgens deze richtlijn. De metingen in opdracht van de gemeente zijn dit najaar afgerond en zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het is nu wachten op de uitkomsten van deze vergelijking om vervolgstappen te bepalen.
  2. Daarnaast doet de gemeente zogenaamde TILT-metingen. Deze metingen geven aanvullende informatie in relatie tot schade en vooral de lage frequentie trillingen en rotaties. Deze maken geen onderdeel uit van de metingen volgens SBR. Deze metingen zijn eind oktober 2019 gestart. Begin volgend jaar verwachten we de eerste tussenresultaten. De reden dat deze metingen langer duren heeft te maken invloed van de seizoenen op de metingen.

Wetgeving

Er is op dit moment geen wetgeving voor schade door spoortrillingen. We willen met de metingen meer te weten komen over spoortrillingen en of een afwijzing van de schadeclaims van bewoners door ProRail terecht is. Met de metingen willen we onderzoeken of er een causaal verband is tussen de optredende schade bij omwonenden en de spoortrillingen.

Wat zijn de plannen voor een snelfietsroute langs het spoor in Rijen?

In de zomer van 2018 heeft de gemeenteraad 819.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de aanleg van een snelfietsroute tussen Breda en Tilburg. Daarbij heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de voorkeursroute van het snelle fietspad. De gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg werken samen met de provincie Noord-Brabant de route op dit moment verder uit.

Het is de bedoeling dat de nieuwe snelfietsroute vanuit Breda via de Broodbaan in Rijen aankomt. Vanaf de Vijf Eikenweg loopt het fietspad langs de zuidzijde van het spoor. Via de spoorwegovergang aan de Vincent van Goghstraat is het de bedoeling dat de snelfietsroute het spoor over gaat. Vanaf dit punt maakt de snelfietsroute onderdeel uit van de plannen die de gemeente maakt rondom het NS-station (de auto te gast tunnel). Vanaf het Anne Frankplein volgt de snelfietsroute in ieder geval de noordzijde van het spoor.

Het is de bedoeling om de snelfietsroute tussen Breda en Tilburg uiterlijk in 2020 aan te leggen, uitgezonderd het deel tussen de Vincent van Goghstraat en het Anne Frankplein in Rijen. Dit deel wordt gezamenlijk aangelegd met de nieuwe inrichting van de spoorzone bij het NS-station in Rijen.

Meer over het project snelfietsroute leest u op www.gilzerijen.nl/in-de-gemeente-gilze-en-rijen/snelfietsroute

Wat is er al besloten?

Hier vindt u alle informatie over wat er tot nu toe besloten is.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl of via het telefoonnummer 088- 38 21 260).

Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatprojecten@abg.nl.