Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten aan het spoor in Rijen op te lossen. Denk daarbij aan een betere entree van Rijen, oplossingen voor geluid, een veilige onderdoorgang en een station dat ook aan de zuidzijde bereikbaar is. We grijpen die oplossingen aan om de hele stationsomgeving te verbeteren. Omwonenden betrekken we bij de plannen.

Wat is de planning?

Er is een gebiedsvisie opgesteld en een voorontwerp bestemmingsplan.
Het voorontwerp bestemmingsplan lag van 15 december 2020 t/m 25 januari 2021 ter inzage. De structuurvisie met voorgenomen aanvulling ligt van 2 februari 2021 t/m 15 maart 2021 ter inzage.

Het bestemmingsplan verwachten we in 2021 vast te kunnen stellen. Dit is afhankelijk van ingediende inspraakreacties en zienswijzen. In 2023 is het aan de gemeenteraad om een realisatiebeslissing te nemen.

De planning voor de komende jaren is:

2021-2022

proceduretijd (bestemmingsplan, vergunningen)

2023

aanbesteding van de werkzaamheden

2024

start realisatie onderdoorgang

Wat zijn de plannen bij het NS-station/Julianastraat?

De gemeente Gilze en Rijen wil een spoorzone ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Centraal staat de stationsomgeving, de verbinding met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van Rijen Zuid.
De gemeente wil een veilige oversteek voor alle lokale verkeer, een aantrekkelijk gebied, veilige perrons, geluidswerende maatregelen en een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de kern Rijen. Daar werken we  samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS, ProRail, inwoners en bedrijven aan.

Wat zijn de plannen bij de spoorwegovergang Vijf Eikenweg (N631)?

De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale weg. Voor de kruising van deze weg met het spoor gaat de voorkeur er naar uit om de weg onder het spoor door te laten gaan. Hiermee verdwijnt de spoorwegovergang aan de Vijf Eikenweg. Ter hoogte van de naastliggende kruising Nassaulaan komt een rotonde. De provincie werkt uit hoe de tunnel er uit komt te zien en hoe dit ingepast wordt. Lees meer over het project en de planning op www.brabant.nl/n631.

Wat is de rol van de gemeente in dit traject?

Het is aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen om het bestemmingsplan vast te stellen voor de ondertunneling bij de Vijf Eikenweg. Vervolgens legt de provincie samen met ProRail de tunnel aan.  Het voorontwerp bestemmingsplan heeft t/m 13 oktober 2020 ter inzage gelegen. De reacties hierop worden momenteel verwerkt in een Ontwerp bestemmingsplan. Het Voorontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” is nog te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Komen er ook geluidschermen bij het spoor in Rijen?

In 2015 was er veel aandacht voor geluidsmaatregelen langs het spoor in Rijen. ProRail heeft raildempers geplaatst. Ook is er veelvuldig met bewoners gesproken over geluidschermen. Er waren voor- en tegenstanders van de (hoge) geluidschermen. In de planning was toen sprake van een mogelijke aanleg van geluidschermen in 2017. Dit is echter niet gebeurd, omdat we wilden wachten op de ontwikkelingen in de spoorzone.

ProRail werkt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering aan het stiller maken van het spoor. Dat doen ze vooral door het plaatsen van geluidschermen, raildempers of het treffen van gevelmaatregelen. Prorail is nu bezig met het maken van een saneringsplan. Hierin staat op welke plekken welke geluidsmaatregelen nodig zijn om het geluid van het spoor te verminderen. Als het saneringsplan klaar is, wordt het plan eerst ter visie gelegd. En kunnen inwoners reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Het is nu nog niet bekend wanneer de geluidsschermen geplaatst worden.

Wat gebeurt er om de spoortrillingen te verminderen?

Op de website van Prorail leest u meer over het trillingsonderzoek van ProRail. Voor de uitkomsten van de bewoners enquête van RijenTrilt uit 2018 kunt u contact opnemen met RijenTrilt. U kunt hen bereiken via e-mail rijentrilt@gmail.com of via Facebook www.facebook.com/Rijentrilt0161.

De gemeenten Gilze en Rijen, Oisterwijk en Oosterhout doen zelf ook onderzoek naar trillingen vanwege de overlast voor bewoners uit deze gemeenten. Zo krijgen we meer inzicht in de trillingen en kunnen we dit onderbouwen met “harde” cijfers. Afhankelijk van de resultaten kijken we met omwonenden naar hun mogelijkheden voor een proefproces tegen ProRail. De gemeente heeft de belangenvereniging Rijen Trilt betrokken bij de voorbereidingen. Spoorbeheerder ProRail verleent ook alle medewerking.

We lieten twee soorten metingen uitvoeren:

  1. Een second opinion van metingen volgens de SBR (Stichting Bouw Research). Dit is een richtlijn die we in Nederland gebruiken. De metingen die ProRail uitvoert, worden ook uitgevoerd volgens deze richtlijn. De metingen in opdracht van de gemeente zijn het begin 2020 afgerond en zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Hieruit blijkt dat er sprake is van hinder, maar niet van schade.
  2. Daarnaast liet de gemeente zogenaamde TILT-metingen uitvoeren. Deze metingen geven aanvullende informatie over schade en vooral de lage frequentie trillingen en rotaties. Deze metingen zijn geen onderdeel van de metingen volgens de SBR. Deze metingen zijn eind oktober 2019 gestart en medio 2020 geëindigd. Hieruit blijkt dat de woningen in de directe omgeving mechanisch belast worden. Of deze belasting ook kan zorgen voor schade, weten we niet. We kijken op dit moment hoe we dat het beste verder kunnen onderzoeken.

Wat zijn de plannen voor een snelfietsroute langs het spoor in Rijen?

Tussen Breda en Tilburg komt een snelfietsroute: een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat u vlot op uw bestemming aankomt.

De snelfietsroute komt door Rijen en langs station Gilze Rijen.

Kijk voor meer informatie over het project, de route en de planning op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute.

Wat is er al besloten?

Hier vindt u alle informatie over wat er tot nu toe besloten is.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl of via het telefoonnummer 088- 38 21 260).

Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatprojecten@abg.nl.