Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen heeft de samenwerking gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten aan het spoor in Rijen op te lossen. Denkt u daarbij aan oplossingen voor geluid, trillingen, dichte spoorwegovergangen en een verouderd station. We grijpen die oplossingen aan om de hele stationsomgeving te verbeteren. Omwonenden betrekken we bij de plannen. Voor deze mensen kunnen de verbeteringen in de stationsomgeving en langs het spoor grote gevolgen hebben.

Wat is de planning?

Er zijn een gebiedsvisie en een nieuw bestemmingsplan nodig.
Het voorontwerp bestemmingsplan komt in de loop van 2020 ter inzage te liggen.
Het bestemmingsplan is in 2021 te verwachten; dit is afhankelijk van ingediende inspraakreacties en zienswijzen.
In 2022 is het aan de gemeenteraad om een realisatiebeslissing te nemen. Het bestemmingsplan kan dan in 2023 vastgesteld zijn.

Wat zijn de plannen bij het NS-station/Julianastraat?

Behouden en versterken van de noord-zuidverbinding in Rijen staat centraal in de plannen. Een onderdoorgang vervangt daarbij de overgang Julianastraat-Stationsstraat en heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter. De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de onderdoorgang. Het middenperron en het wachtspoor verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Het college vraagt de gemeenteraad om opdracht te geven de plannen voor een verbeterde stationsomgeving verder voor te bereiden. De gemeente werkt hierbij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail.

Hoe zijn omwonenden betrokken bij het proces?

De gemeente spreekt regelmatig met een belanghebbendengroep over de voorbereidende onderzoeken en de plannen om de spoorzone te verbeteren. In de belanghebbendengroep zitten bewoners en eigenaren van panden uit de volgende straten:

  • Bewoners uit de Spoorlaan Zuid en Spoorlaan Noord
  • Bewoners uit de Julianastraat
  • Bewoners uit de Karel Doormanstraat
  • Bewoners uit de Stationsstraat
  • Bewoner uit de Parallelweg

Waarom koopt de gemeente woningen aan de Julianastraat?

Om een onderdoorgang aan te leggen, is ruimte nodig. Als de onderdoorgang er komt, moeten we ruimte maken. De gemeenteraad heeft op 12 november 2018 gekozen voor het westelijk tracé voor de onderdoorgang. Dit betekent dat de gemeente de woningen aan deze kant van de Julianastraat wil kopen en slopen om hiermee ruimte te maken voor de tunnel. Voor de herontwikkeling van de stationsomgeving wil de gemeente ook twee woningen aan de oostzijde van de Julianastraat kopen. De woningen slopen we nog niet. Dat gebeurt pas als alle plannen definitief zijn en de aanleg van de onderdoorgang start.

Hoe sluit de onderdoorgang aan op de woonomgeving en de dorpskern Rijen?

We willen er voor zorgen dat de onderdoorgang goed aansluit op de woonomgeving en de dorpskern Rijen. Daarom betrekken we een bewonerswerkgroep bij de uitwerking van de plannen. Zij kennen immers hun leefomgeving het beste. Daarbij nemen we ook vragen en zorgen van omwonenden mee. Zo zijn er vragen over behoud van de Rijense sfeer en de gevolgen voor woongenot.

Wat zijn de plannen bij de spoorwegovergang Vijf Eikenweg (N631)?

De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale weg. Voor de kruising van deze weg met het spoor gaat de voorkeur er naar uit om de weg onder het spoor door te laten gaan. Hiermee verdwijnt de spoorwegovergang aan de Vijf Eikenweg. Ten hoogte van de naastliggende kruising Nassaulaan wil de Provincie een rotonde aanleggen. Momenteel werkt de provincie uit hoe de tunnel er uit komt te zien en hoe dit ingepast wordt. Donderdag 6 december 2018 organiseerde de provincie Noord-Brabant een informatieavond over de aanpak van de N631. Op www.brabant.nl/n631 leest u meer over het project en staat een verslag van de informatieavond.

Wat is de rol van de gemeente in dit traject?

Het is aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen om het bestemmingsplan vast te stellen voor de ondertunneling bij de Vijf Eikenweg. Vervolgens legt de provincie samen met ProRail de tunnel aan. Het is de bedoeling dat in juni 2019 het voorontwerp bestemmingsplan gereed is. Medio 2020 is het de bedoeling dat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Komen er ook geluidschermen bij het spoor in Rijen?

In 2015 was er veel aandacht voor geluidsmaatregelen langs het spoor in Rijen. ProRail heeft raildempers geplaatst. Ook is er veelvuldig met bewoners gesproken over geluidschermen. Er waren voor- en tegenstanders van de (hoge) geluidschermen. In de planning was er toen sprake van een mogelijke aanleg van geluidschermen in 2017. Dit heeft echter niet plaats gevonden omdat we wilden wachten op de ontwikkelingen in de spoorzone.

Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer er geluidschermen komen en welke geluidschermen er komen.

Wat gebeurt er om de trillingen te verminderen?

ProRail heeft onderzoek gedaan naar trillingen langs het spoor. Over dit onderzoek was er op dinsdagavond 11 december een informatieavond in het gemeentehuis in Rijen. De belangenvereniging Rijen Trilt heeft de uitkomsten van de bewoners enquête gepresenteerd. ProRail heeft de uitkomsten van het onderzoek toegelicht.

De uitkomsten van de bewonersenquête van RijenTrilt vindt u op de www.rijentrilt.nl.

Op www.prorail.nl/documenten-trillingen-brabantroute leest u meer over het trillingsonderzoek.

Spoorwissels in Rijen verdwijnen

ProRail heeft besloten de spoorwissels bij NS-station Gilze-Rijen weg te halen. De wissels maken het mogelijk om treinen van baanvak te laten wisselen of een trein toegang te geven tot het derde spoor.

In de plannen voor de spoorzone verdwijnt het derde spoor en komen er perrons aan de buitenkanten van het spoor. Het middenperron verdwijnt.

De verwachting is dat als ProRail de wissels weghaalt bij de aanpassingen in de spoorzone dat dit bijdraagt aan minder overlast van het spoor in Rijen. Inwoners geven aan dat treinen die over de wissels rijden, trilling- en geluidsoverlast veroorzaken.

Wat houdt de proef met Shimlifts van ProRail in?

Bij vijf overwegen op de Brabantroute heeft ProRail in februari 2019 zogeheten ShimLifts geplaatst. Een van die overwegen is de overweg aan de overweg bij de Julianastraat / Stationsstraat in Rijen. ShimLifts zijn een soort kunststof wiggen die tussen de dwarsligger en de spoorstaaf worden geschoven. Bij een eerste, beperkte proef in Dorst is door toepassing van de ShimLift een duidelijke afname van de trillingen gemeten.

Omwonenden betrokken bij proef

De uitbreiding van de praktijkproef met de ShimLifts gaat een jaar duren. Om het effect te meten, doet ProRail trillingsmetingen aan enkele omliggende woningen voor en na de toepassing van de ShimLifts. ProRail betrekt bewoners actief bij de proef en vraagt hen om ervaringen met ProRail te delen. Als de praktijkproef voldoende resultaat voor omwonenden oplevert, blijven de ShimLifts zitten.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente blijft in haar gesprekken met ProRail en NS aandringen op maatregelen om de overlast van trillingen in Rijen te verminderen. Samen met de gemeenten Oisterwijk en Oosterhout heeft de gemeente een proefproces in voorbereiding om te laten vaststellen of treintrillingen echt geen schade veroorzaken aan woningen in Rijen. De gemeente heeft Rijen Trilt hierbij betrokken.

Op twee verschillende manieren laat de gemeente in het najaar van 2019 trillingen meten bij het spoor in Rijen. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een proefproces voor te bereiden om schade aan woningen vergoed te krijgen. De gemeente heeft de belangenvereniging Rijen Trilt betrokken bij de onderzoeken. Spoorbeheerder ProRail verleent medewerking aan het onderzoek.

Tot slot heeft de gemeente samen met de gemeenten Oisterwijk en Oosterhout de vraag gesteld aan NS of de TRAXX-locomotief langzamer kan rijden of eerder dan gepland van het spoor kan verdwijnen als locomotief van passagierstreinen. De gemeenten blijven bij ProRail aandringen op een antwoord op deze vraag.

Waarom rijden goederentreinen niet via de Betuweroute?

De Betuweroute is bedoeld voor goederenvervoer vanuit Rotterdam naar andere landen in Europa.

Nederland en Duitsland verbeteren met de aanleg van een derde spoor de aansluiting van de Betuweroute op het spoornet in Duitsland. Tijdens de werkzaamheden is er van tijd tot tijd geen of beperkt treinverkeer mogelijk op de Betuweroute. ProRail leidt dan treinen om via andere spoorlijnen in Nederland, onder andere het spoor door Rijen. Meer informatie: www.prorail.nl/derdespoorduitsland

Waar zet Rijen Trilt zich voor in en waarom?

Rijen Trilt is een burgerinitiatief dat bestaat uit bewoners langs het spoor in de gemeente Gilze en Rijen. Bewoners in de buurt van het spoor hebben te maken met trillingen en geluid van treinen. Dit veroorzaakt overlast en beïnvloedt de leefbaarheid langs het spoor.

Rijen Trilt wil organisaties die railvervoer opzetten, bewust maken van hun maatschappelijke taak om de belangen van omwonenden te kennen en er in alles wat ze doen ook rekening mee te houden.

Zij roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen.

ProRail betrekt Rijen Trilt inmiddels bij de onderzoeken naar en maatregelen tegen spoortrillingen.

Ook is Rijen Trilt vertegenwoordigd in de bewonersgroep die met de gemeente praat over de plannen bij het station in Rijen. Rijen Trilt denkt mee in de bewonersgroep en laat waar nodig een kritisch geluid horen. Meer weten over de activiteiten van Rijen Trilt? Kijk dan op www.rijentrilt.nl.

Wat zijn de plannen voor een snelfietsroute langs het spoor in Rijen?

In de zomer van 2018 heeft de gemeenteraad 819.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de aanleg van een snelfietsroute tussen Breda en Tilburg. Daarbij heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de voorkeursroute van het snelle fietspad. De gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg werken samen met de provincie Noord-Brabant de route op dit moment verder uit.

Het is de bedoeling dat de nieuwe snelfietsroute vanuit Breda via de Broodbaan in Rijen aankomt. Vanaf de Vijf Eikenweg loopt het fietspad langs de zuidzijde van het spoor. Via de spoorwegovergang aan de Vincent van Goghstraat is het de bedoeling dat de snelfietsroute het spoor over gaat. Vanaf dit punt maakt de snelfietsroute onderdeel uit van de plannen die de gemeente maakt rondom het NS-station (de auto te gast tunnel). Vanaf het Anne Frankplein volgt de snelfietsroute in ieder geval de noordzijde van het spoor.

Het is de bedoeling om de snelfietsroute tussen Breda en Tilburg uiterlijk in 2020 aan te leggen, uitgezonderd het deel tussen de Vincent van Goghstraat en het Anne Frankplein in Rijen. Dit deel wordt gezamenlijk aangelegd met de nieuwe inrichting van de spoorzone bij het NS-station in Rijen.

Meer over het project snelfietsroute leest u op www.gilzerijen.nl/in-de-gemeente-gilze-en-rijen/snelfietsroute

Wat is er al besloten?

Hier vindt u alle informatie over wat er tot nu toe besloten is.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl of via het telefoonnummer 088- 38 21 260).

Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatprojecten@abg.nl.