Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen heeft de samenwerking gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten aan het spoor in Rijen op te lossen. Denkt u daarbij aan oplossingen voor geluid, trillingen, dichte spoorwegovergangen en een verouderd station. We grijpen die oplossingen aan om de hele stationsomgeving te verbeteren in samenwerking met een bewonerswerkgroep. De bewonerswerkgroep bestaat uit mensen die wonen in de spoorzone. Voor deze mensen kunnen de verbeteringen in de stationsomgeving en langs het spoor grote gevolgen hebben.

Wat is de planning?

november 2018 – januari 2019

Opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de Stationsstraat en Stationsplein. Dit is de noordzijde van de stationsomgeving. Een stedenbouwkundige visie voor de zuidzijde is al opgesteld.

november 2018 - april 2019

Diverse onderzoeken:

  • alternatieven aanrijdroutes met aanrijdtijden Brandweer naar Rijen-Zuid in kaart brengen;
  • verkeersveiligheid en verkeersstromen;
  • inpassing van de tunnel in de Stationsstraat.

januari – mei 2019

ProRail maakt een technische uitwerking en kostenraming van de tunnel bij de Julianastraat-Stationsstraat.

januari - juli 2019

Diverse bijeenkomsten met bewonerswerkgroep.

juli 2019

Alle onderzoeken afgerond. De gemeenteraad neemt een definitief besluit over een auto te gast tunnel bij het NS-station in Rijen.

Start uitwerkingsfase van het plan.

Wat zijn de plannen bij het NS-station/Julianastraat?

De huidige spoorwegovergang bij de Julianastraat-Stationsstraat willen we vervangen door een tunnel. Op 9 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Rijen de voorkeursvariant vastgesteld van deze tunnel. Dit is een zogenaamde “auto te gast tunnel” waarbij de nadruk op het fietsverkeer wordt gelegd. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan wethouder Dols om het ontwerp van deze tunnel verder uit te werken in 2018-2019. Daarbij gaat de gemeenteraad uit van een tunnel die in de Julianastraat aan de westzijde van de straat komt te liggen. Dit betekent dat de gemeente de woningen en deze kant van de Julianastraat wil kopen en slopen om hiermee ruimte te maken voor de tunnel.

De gemeente gaat samen werken met een bewonerswerkgroep. De werkgroep wordt betrokken bij de uitwerking van de tunnel en de vervolgstudies. In de bewonerswerkgroep zitten bewoners die in de spoorzone wonen. In juli 2019 moet duidelijk worden of de auto te gast tunnel haalbaar is. Voor de gemeente is een tunnel in plaats van de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat verbonden met een tunnel in plaats van een spoorwegovergang bij Vijf Eiken (N631 Rijen-Oosterhout).

Wat vinden de bewoners van een auto te gast tunnel?

Het besluit van de gemeenteraad om een auto te gast tunnel als voorkeursvariant te kiezen, roept reacties op bij de bewoners die wonen in de spoorzone. Tijdens bewonersbijeenkomsten in september en oktober werden veel vragen gesteld en zorgen geuit. Past een tunnel op deze locatie? Hoe kom ik dan nog met de auto bij mijn huis? Is een auto te gast tunnel veilig? zijn voorbeelden van vragen die zijn gesteld.

Om alle vragen te beantwoorden, zijn veel onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld naar de verkeersstromen en de verkeersveiligheid. Deze onderzoeken vinden nu plaats of gaan de komende periode plaats vinden. In de onderzoeken komen ook de bewonersvragen aan bod.

Hoe gaan we de bewoners verder bij het proces betrekken?

Tijdens een laatste bijeenkomst met een groep bewoners hebben we gesproken over de communicatie en de wijze waarop bewoners inspraak hebben. We willen een bewonerswerkgroep oprichten waarin de bewoners uit diverse straten in de spoorzone vertegenwoordigd zijn. Een aantal bewoners heeft zich al aangemeld voor deze bewonerswerkgroep.

De bewonerswerkgroep komt in 2019 regelmatig bij elkaar om wensen en zorgen van bewoners en de voortgang van het project te bespreken. Verder bespreken we met de bewonerswerkgroep de nieuwe inrichting van de spoorzone en de vervolgonderzoeken.

Waarom koopt de gemeente woningen aan de Julianastraat?

Om een tunnel aan te leggen, is ruimte nodig. Als de tunnel er komt, moeten we ruimte maken. De gemeenteraad heeft op 12 november 2018 gekozen voor het westelijk tracé voor de ondertunneling van de spoorwegovergang. Dit betekent dat de gemeente de woningen aan deze kant van de Julianastraat wil kopen en slopen om hiermee ruimte te maken voor de tunnel. Voor de herontwikkeling van de stationsomgeving wil de gemeente ook twee woningen aan de oostzijde van de Julianastraat kopen. De woningen slopen we nog niet. Dat gebeurt pas als alle plannen definitief zijn en de aanleg van de tunnel start.

Wat betekent een tunnel voor de bereikbaarheid van omliggende woningen?

We onderzoeken of de aanleg van een tunnel haalbaar is. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in juli 2019 is afgerond. De vraag hoe we omliggende woningen bereikbaar houden, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Waar parkeren omwonenden straks hun auto?

Omwonenden vragen zich af waar ze straks hun auto kunnen parkeren of waar bezoekers hun auto kunnen parkeren. We zijn hierover in overleg met de omwonenden en het beantwoorden van deze vragen maakt onderdeel uit van de onderzoeken die lopen.

Wat voor financiële gevolgen heeft de aanleg van een tunnel voor omwonenden?

Omwonenden hebben vragen en zorgen over de aanleg van een tunnel in de buurt van hun woning.

Er zijn bijvoorbeeld vragen over een mogelijke waardevermindering, verkoopbaarheid en mogelijke schade door de aanleg? We zijn hierover in overleg met de omwonenden en het beantwoorden van deze vragen maakt onderdeel uit van de onderzoeken die lopen.

Hoe sluit de tunnel aan op de woonomgeving en de dorpskern Rijen?

We willen er voor zorgen dat de tunnel goed aansluit op de woonomgeving en de dorpskern Rijen. Daarom betrekken we een bewonerswerkgroep bij de uitwerking van de plannen. Zij kennen immers hun leefomgeving het beste. Daarbij nemen we ook vragen en zorgen van omwonenden mee. Zo zijn er vragen over behoud van de Rijense sfeer en de gevolgen voor woongenot.

Wat zijn de plannen bij de spoorwegovergang Vijf Eikenweg (N631)?

De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale weg. Voor de kruising van deze weg met het spoor gaat de voorkeur er naar uit om de weg onder het spoor door te laten gaan. Hiermee verdwijnt de spoorwegovergang aan de Vijf Eikenweg. Ten hoogte van de naastliggende kruising Nassaulaan wil de Provincie een rotonde aanleggen. Momenteel werkt de provincie uit hoe de tunnel er uit komt te zien en hoe dit ingepast wordt. Donderdag 6 december 2018 organiseerde de provincie Noord-Brabant een informatieavond over de aanpak van de N631. Op www.brabant.nl/n631 leest u meer over het project en staat een verslag van de informatieavond.

Wat is de rol van de gemeente in dit traject?

Het is aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen om het bestemmingsplan vast te stellen voor de ondertunneling bij de Vijf Eikenweg. Vervolgens legt de provincie samen met ProRail de tunnel aan. Het is de bedoeling dat in juni 2019 het voorontwerp bestemmingsplan gereed is. Medio 2020 is het de bedoeling dat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Komen er ook geluidschermen bij het spoor in Rijen?

In 2015 was er veel aandacht voor geluidsmaatregelen langs het spoor in Rijen. ProRail heeft raildempers geplaatst. Ook is er veelvuldig met bewoners gesproken over geluidschermen. Er waren voor- en tegenstanders van de (hoge) geluidschermen. In de planning was er toen sprake van een mogelijke aanleg van geluidschermen in 2017. Dit heeft echter niet plaats gevonden omdat we wilden wachten op de ontwikkelingen in de spoorzone.

Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer er geluidschermen komen en welke geluidschermen er komen.

Wat gebeurt er om de trillingen te verminderen?

ProRail heeft onderzoek gedaan naar trillingen langs het spoor. Over dit onderzoek was er op dinsdagavond 11 december een informatieavond in het gemeentehuis in Rijen. De belangenvereniging Rijen Trilt heeft de uitkomsten van de bewoners enquête gepresenteerd. ProRail heeft de uitkomsten van het onderzoek toegelicht.

De uitkomsten van de bewonersenquête van RijenTrilt vindt u op de www.rijentrilt.nl.

Op www.prorail.nl/documenten-trillingen-brabantroute leest u meer over het trillingsonderzoek.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente blijft in haar gesprekken met ProRail en NS aandringen op maatregelen om de overlast van trillingen in Rijen te verminderen.

Richting NS heeft de gemeente samen met de gemeenten Oisterwijk en Oosterhout de vraag gesteld of de TRAXX-locomotief langzamer kan rijden of eerder dan gepland van het spoor kan verdwijnen als locomotief van passagierstreinen. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist deze locomotief voor extra trillingsoverlast zorgt.

Aan ProRail heeft de gemeente aangegeven om een proefproces te starten om te laten vaststellen of treintrillingen echt geen schade veroorzaken aan woningen in Rijen. Dit proefproces spant de gemeente samen aan met de gemeenten Oosterhout en Oisterwijk.

Bij de onderzoeken naar de aanleg van tunnels onder het spoor nemen de gemeente, ProRail, NS, provincie en ministerie ook het aspect trillingen mee.

Waarom rijden goederentreinen niet via de Betuweroute?

De Betuweroute is bedoeld voor goederenvervoer vanuit Rotterdam naar andere landen in Europa.

Nederland en Duitsland verbeteren met de aanleg van een derde spoor de aansluiting van de Betuweroute op het spoornet in Duitsland. Tijdens de werkzaamheden is er van tijd tot tijd geen of beperkt treinverkeer mogelijk op de Betuweroute. ProRail leidt dan treinen om via andere spoorlijnen in Nederland, onder andere het spoor door Rijen. Meer informatie: www.prorail.nl/derdespoorduitsland

Wat zijn de plannen voor een snelfietsroute langs het spoor in Rijen?

In juli 2018 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om samen met Tilburg, Oosterhout, Breda en de provincie Noord-Brabant een snelfietsroute aan te leggen tussen Breda, Rijen en Tilburg.

In Rijen komt het fietspad voor de snelfietsroute langs het spoor te liggen.

De gemeente laat dit onderdeel zijn van de spoorzone-ontwikkeling.

Het is de bedoeling om in 2019 het plan verder uit te werken en in 2020 het grootste gedeelte van de snelfietsroute in gebruik te nemen. De provincie betaalt de helft van de kosten en Tilburg en Breda dragen bij aan de voorbereidingen, advies en toezicht.

Wat is er al besloten?

Hier vindt u alle informatie over wat er tot nu toe besloten is.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl of via het telefoonnummer 088- 38 21 260).

Regelmatig publiceren we een nieuwsbrief in weekblad Gilze en Rijen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatprojecten@abg.nl.