Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Subsidie aanvragen

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, voor Sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie. Daarnaast kent de gemeente een innovatiesubsidie. Deze is bedoeld als bijdrage voor vernieuwende of alternatieve activiteiten die aansluiten bij activiteiten om mensen te ondersteunen of te activeren. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of mensen met een beperking.

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belangrijk dat u het aanvraagformulier voor subsidies invult. Wij toetsen uw aanvraag op basis van de subsidieregels 2016.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we met het nieuwe subsidiebeleid de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. We kijken naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken. Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u op het aanvraagformulier inzage te geven in de financiën van uw organisatie.

Even voorstellen: innovatiesubsidie

Nieuwe vormen van ondersteuning creëren voor inwoners, dat is het doel van de innovatiesubsidie die de gemeente Gilze en Rijen sinds 1 januari 2016 kent. Heeft u een idee om de hulp of ondersteuning aan inwoners beter, eenvoudiger en/of slimmer te maken, dan is de innovatiesubsidie wellicht iets voor u. We dagen iedereen uit om met voorstellen te komen, juist ook verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer ‘zorgtaken’ voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Ook jeugdhulp valt hieronder. Het gaat bij deze nieuwe taken om (dure) specialistische ondersteuning.

De gedachte achter deze overheveling van taken is dat de gemeente - beter dan het rijk en de provincie - in staat zou moeten zijn om ondersteuning en hulp voor haar inwoners te organiseren, dichterbij en in samenhang met lokale voorzieningen (zoals onderwijs en huisartsenzorg). Er heeft met de overheveling van deze taken ook een financiële korting plaatsgevonden. Dit betekent dat, om ook in de toekomst die ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben, we nieuwe (goedkopere) vormen van (informele) ondersteuning moeten creëren.

Om ontwikkeling van deze nieuwe vormen van ondersteuning mogelijk te maken heeft de gemeente Gilze en Rijen in het nieuwe subsidiebeleid de innovatiesubsidie geïntroduceerd.

Waarvoor is de innovatiesubsidie bedoeld?

  • de subsidie is gericht op innovatieve activiteiten realiseren, die ondersteuning van en hulp aan inwoners van Gilze en Rijen beter, eenvoudiger en/of slimmer maken;
  • de subsidie is een opstartsubsidie voor maximaal drie jaar. Zo is de subsidie een financieel steuntje in de rug bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning.

Wie kan een innovatiesubsidie aanvragen?

De bovenstaande informatie zou de suggestie kunnen wekken dat alleen (professionele) aanbieders van ondersteuning en hulp een innovatieaanvraag kunnen indienen. Dat is echter niet het geval.

We zijn juist ook op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van informele, niet professionele hulp. De innovatiesubsidie kan daarom zowel door organisaties als individuele inwoners aangevraagd worden. Voorwaarde is dat de aanvrager de activiteiten zonder winstoogmerk verricht voor de gemeenschap van Gilze en Rijen. Activiteiten / projecten die (mede)zijn geïnitieerd vanuit de doelgroep hebben de voorkeur.

We hebben op dit moment nog geen innovatieaanvragen ontvangen. Wel heeft een aantal organisaties aangegeven de uitdaging aan te willen gaan en met een innovatieaanvraag te komen. Om een idee te geven van waar het dan om zou kunnen gaan

Voorbeeld van een innovatieaanvraag in ontwikkeling: ondersteuning van jongeren die geen aansluiting vinden bij het huidige ondersteuningsaanbod (Contour de Twern en de Way-group)

“Verschillende partijen waaronder het Sociaal team hebben regelmatig te maken met jongeren in de gemeente die niet goed kunnen omgaan met de ‘loketcultuur’ in onze samenleving. Ze vallen overal buiten en zoeken hun heil in de straatcultuur.

De training en begeleiding die met de Way-group worden ontwikkeld,zijn speciaal voor deze doelgroep. Jongeren leren een groot aantal vaardigheden die nodig zijn om weer op een goede manier gebruik te maken van ondersteuning en/of hulpverlening. Dit is nodig om uiteindelijk te werken aan perspectief, school of werk. Door intensieve individuele training en begeleiding weten we de negatieve spiraal te doorbreken.” (aldus Jeroen van Baardewijk van Contour de Twern)

Als gemeente wachten wij deze – en mogelijke andere innovatieaanvragen – met grote belangstelling af.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen de gemeente Gilze en Rijen via subsidies@gilzerijen.nl.