Welstand

Onder de Omgevingswet loopt het welstandstoezicht via het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan onze regels over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken.

Omgevingsplan

Tijdelijk is er nu een omgevingsplan 'van rechtswege' dat bestaat uit de huidige bestemmingsplannen.

Toetsing

Vergunningaanvragen worden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet getoetst aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan maken we een vertaling van de regels uit welstandsnota.

Wanneer er nog geen omgevingsplan is, vallen we terug op het omgevingsplan ‘van rechtswege’. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels nog wel gewoon van toepassing. Dit is geregeld in het overgangsrecht. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst aan de welstandsregels.  

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Onder de Omgevingswet moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit. Dit is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De huidige commissies worden zoveel mogelijk gecontinueerd.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat welke opgaven we als gemeente hebben en wat we willen bereiken. In deze visie geven we ook aan hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen.

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet en vervangt de eerder vastgestelde Structuurvisie.

Contact

Voor vragen over welstandtoezicht via het omgevingsplan kunt u contact opnemen met ons.