Welstand

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning legt de gemeente uw bouwplannen (als het nodig is) automatisch voor ter beoordeling aan de Welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Op het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Of u te maken krijgt met de Welstandscommissie of de stadsbouwmeester hangt af van de locatie waar het bouwplan wordt gerealiseerd en wat uw plannen zijn.

Op de site www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen.

Welke regels zijn van toepassing op uw plan?

De gemeente Gilze en Rijen kent een onderscheid tussen vier gebieden: rode, gele, oranje en groene gebieden. Het gebied bepaalt welke regels voor u gelden. Die gebieden zijn aangegeven op een speciaal voor dit doel gemaakte digitale kaart. Op deze ambitiekaart kunt u inzoomen, bepalen in welke kleur gebied uw bouwplan valt en zien welke regels voor u gelden. Hiervoor kunt u de tekening welstandstoezicht  (PDF, 6.849 kb) downloaden.

Voor de openbare ruimte (wit of grijs op de ambitiekaart) geldt altijd de Welstandsnota Gilze en Rijen. Verder hebben de verschillende kleuren een bepaalde bandbreedte die wordt gemeten vanaf de eerste bebouwingslijn van het hoofdgebouw. Bij gesloten bebouwing geldt een bandbreedte met een diepte van 10 meter. Bij halfopen en vrijstaande bebouwing geldt een diepte van 15 meter. Op de bedrijventerreinen is de bandbreedte van de rode gebieden 20 meter diep. Op het militair terrein is de bandbreedte van de rode gebieden 50 meter diep. Vanuit deze systematiek kan het voorkomen dat de gekleurde gebieden op perceelsniveau afwijken van wat er is beoogd. Bij twijfel kunt u dan het beste contact opnemen met de gemeente.

Valt uw bouwplan in een groen gebied?

De Welstandsnota Gilze en Rijen geldt niet voor plannen in het groene gebied. Dat betekent dat u niet te maken krijgt met de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Uitzondering hierop vormt de excessenregeling zoals aangegeven in onderdeel 2.8 van de Welstandsnota Gilze en Rijen.

Excessenregeling

Deze regeling geldt als er sprake is van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen herkenbaar is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vaak heeft dit betrekking op:

 • het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;
 • het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;
 • armoedig materiaalgebruik;
 • toepassing van felle of contrasterende kleuren;
 • te opdringerige reclames;
 • een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.

Als dit het geval is, krijgt u alsnog met de Welstandscommissie te maken.

Valt uw bouwplan in een oranje gebied?

De Welstandsnota Gilze en Rijen geldt niet voor plannen in het oranje gebied. Uw bouwplannen moeten voldoen aan een beeldkwaliteitsplan. Uw vooroverleg of vergunningsaanvraag voor nieuwbouw wordt beoordeeld door een kwaliteitscommissie en de stadsbouwmeester. Uw vooroverleg of vergunningsaanvraag voor latere verbouw-/ uitbreidingsplannen wordt uitsluitend door de stadsbouwmeester beoordeeld.

Voor bouwplannen binnen deelgebied Oost kunt u het beeldkwaliteitsplan “deelgebied Oost - Parkdeel” (PDF, 8.731 kb)  downloaden.

Valt uw bouwplan in een geel gebied?

De Welstandsnota Gilze en Rijen geldt niet voor plannen in het gele gebied. Hiervoor gelden algemene voorschriften (redelijke eisen van welstand) waaraan uw bouwplannen moeten voldoen. De stadsbouwmeester beoordeelt uw vooroverleg of vergunningsaanvraag op deze algemene voorschriften.

Algemene voorschriften

De gemeente Gilze en Rijen hanteert de volgende algemene voorschriften:

 • het uiterlijk van het gebouw of bouwwerk is een begrijpelijke en logische keuze vanuit het gebruik of de bestemming;
 • het gebouw of bouwwerk is een begrijpelijke en logische keuze ten opzichte van zijn omgeving;
 • de gekozen stijlvorm is begrijpelijk en logisch;
 • de samenhang tussen maatverhoudingen in ruimtes, volumes en vlakverdelingen is logisch en begrijpelijk;
 • materiaalgebruik, kleur en textuur is logisch en begrijpelijk.

Experimenten

Een uitzondering geldt voor bouwplannen die aangemerkt kunnen worden als ‘experimenteel’. Die bouwplannen kunnen wellicht niet voldoen aan deze algemene voorschriften. Als u een beroep doet op deze uitzondering leggen we het plan ter beoordeling voor aan de welstandscommissie.

Valt uw bouwplan in een rood gebied?

De Welstandsnota Gilze en Rijen geldt voor plannen in het rode gebied. De Welstandscommissie beoordeelt of uw vooroverleg of vergunningsaanvraag voldoet aan deze nota. Hiervoor kunt u de welstandsnota Gilze en Rijen (PDF, 9.357 kb)  downloaden.

Vooroverleg welstand

Twijfelt u of u uw bouwplan moet voorleggen aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester? Of dat zij uw plannen goedkeuren? U hebt de mogelijkheid om uw plannen vooraf informeel voor te leggen. Dit kan u kosten besparen aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening, nadat u de vergunning hebt aangevraagd. Een vooroverleg vraagt u aan met het formulier vooroverleg WABO (PDF, 84 kb) .

Openbare vergaderingen welstandscommissie en stadsbouwmeester

In 2023 vergaderen de stadsbouwmeester en de commissie voor welstand en monumenten op vrijdagochtend in de even weken.

Wilt u uw bouwplan in de vergadering van de welstandscommissie of stadbouwmeester laten bespreken? Zorg er dan voor dat uw plan minimaal twee weken voor de vergadering is aangeleverd bij de gemeente. Is uw plan niet volledig of voldoet uw plan niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan, dan is de kans groot dat uw plan niet besproken wordt in de vergadering. U ontvangt hierover dan een bericht.

Wil uw architect uw plan toelichten bij de vergadering, of wilt u erbij aanwezig zijn?

U hebt de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het overleg over uw plan door de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Ook bestaat de mogelijkheid om uw plan toe te lichten, nadat u dat hebt ingediend. Om dit te doen, vragen wij u om twee weken voor de vergadering een afspraak te maken. Hiervoor neemt u contact op met de behandelend ambtenaar van het cluster Vergunningverlening, via telefoonnummer 088-3821000. Er is maar een beperkte tijd beschikbaar voor toelichters. Zorg daarom dat de tekeningen op tijd zijn ingeleverd en bel op tijd voor een afspraak. Hiermee voorkomt u dat uw plan naar een volgende vergadering wordt doorgeschoven.