Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo is ingegaan op 1 mei 2022. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om overheden, en dus ook onze gemeente, transparanter en opener te maken. Dit houdt in dat wij zelf actief bepaalde informatie openbaar maken. Zo kunt u overheidsinformatie beter vinden.

Wat verandert er?

Allereerst is de naam veranderd: van Wob naar Woo. U dient dus eventueel een Woo-verzoek in in plaats van een Wob-verzoek. Daarnaast gaan wij meer informatie openbaar maken. Heeft u voor 1 mei 2022 een Wob-verzoek gedaan en nog geen informatie gekregen? Dan valt uw verzoek automatisch onder de Woo.

Wat maken wij actief openbaar?

Volgens de Woo moeten wij actief (uit onszelf) informatie openbaar maken. Op die manier is de gemeente meer transparant, meer open en kunt u overheidsinformatie beter vinden. Niet alle informatie moeten we actief openbaar maken. Er zijn 11 categorieën waar dit voor geldt. De Woo beschrijft de volgende categorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. informatieverzoeken
 9. onderzoeksrapporten
 10. beschikkingen
 11. klachten

Invoering in fasen

We hoeven niet alle bovenstaande informatie niet in één keer openbaar te maken; de uitvoering van de Woo gaat in fasen. We hebben nog niet alle informatie hierover. Zodra dat het geval is, leest u dat op deze pagina.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Naast de verplichting voor ons als gemeente om bepaalde informatie actief openbaar te maken, staat in de Woo ook de verplichting om informatie passief openbaar te maken. Dat wil zeggen dat iemand ons dan vraagt om informatie openbaar te maken; u kunt een Woo-verzoek indienen. U kunt dit digitaal doen via woo-verzoek@gilzerijen.nl of per post naar Postbus 73, 5121 AB Rijen.

Uw Woo-verzoek moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet u aangeven over welke bestuurlijk aangelegenheid het gaat. En als er een document is, geef dan ook de naam van het document of een duidelijke omschrijving.

Wat gebeurt er na uw Woo-verzoek?

We nemen binnen vier weken een beslissing. We mogen de beslissing één keer uitstellen met twee weken. Als we dat doen, moeten we goed uitleggen waarom we dat doen. We kunnen de gevraagde informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopie krijgen van het document of wij nodigen u uit om het te komen bekijken.

Als we beslissen om de gevraagde informatie niet aan u te geven, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Beslist de gemeente niet op (op tijd) uw verzoek dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Bij wie kunt u vragen stellen over de Woo?

Als u nog vragen heeft over de Woo, dan kunt u contact met ons opnemen via woo-vraag@gilzerijen.nl.

Downloads